22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 19/05/2021 8:10:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É દેશમાં એમએસએમઈના વિકાસ માટે દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ ઈન્ડિયા અને બીએસઈ વચ્ચે સમજૂતી કરાર

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.19 મે, 2021 દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ ઈન્ડિયા અને બીએસઈ વચ્ચે એક સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યો છે, જે હેઠળ દેશમાં નાના અને મધ્યમ વેપાર સાહસો (એસએમઈ)ના ઉત્તેજન, સહાય અને વૃદ્ધિ માટેનું વાતાવરણ સર્જવામાં આવશે. આ ભાગીદારી દ્વારા દેશના એસએમઈઝ ગ્લોબલ માર્કેટ્સનો સંપર્ક કરી શકશે, સંભવિત ગ્રાહકો મેળવી શકશે, નવા સપ્લાયરો, ચેનલ ભાગીદારો શોધી શકશે, જોખમનું વ્યવસ્પથાપન કરી શકશે અને વૃદ્ધિની તકો શોધી શકશે. આ પ્રસંગે દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ ઈન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ અવિનાશ ગુપ્તાએ કહ્યું કે દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ છેલ્લાં વીસ વર્ષથી ભારતીય એમએસએમઈઝ સાથે સંકળાયેલી છે અને તેમના વિકાસમાં સહાય કરે છે. અમે તાજેતરમાં કરેલા નિરીક્ષણમાં જણાયું છે કે આ મહામારીના કાળમાં દેશના એમએસએમઈઝ સામે ત્રણ મોટા પડકારો છે. એક માર્કેટનો સંપર્ક, એકંદર ઉત્પાદકતામાં સુધારો અને ધિરાણની ઉપલબ્ધિ. બીએસઈ સાથે મળીને અમે એસએમઈના વિકાસ માટે આવશ્યક માહોલ નિર્માણ કરવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવીશું. આ ભાગીદારી અંગેની ટિપ્પણીમાં બીએસઈ એસએમઈ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ્સના હેડ અજય ઠાકુરે કહ્યું કે બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર અત્યારે લિસ્ટેડ કે લિસ્ટ થનારી કંપનીઓને દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ વેપાર માહિતી ખાસ કિંમતે ઉપલબ્ધ થશે તેનાથી કંપનીઓની વિશ્વાસાર્હતા વધશે એટલું જ નહિ પરંતુ તેમના વેપારની તકોનો વ્યાપ પણ વધશે. વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિમાં વેપારના વિસ્તાર માટે વધુને વધુ એસએમઈ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ આ સર્વિસીસ પ્રાપ્ત કરવા આગળ આવશે. આ સમજૂતી કરારથી બીએસઈ અને દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટ્રીટ દેશના વધુમાં વધુ એસએમઈઝનો સંપર્ક કરી તેમને લાભકર્તા સર્વિસીસ ઓફર કરશે. સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2025 સુધીમાં જીડીપીમાં એસએમઈના હિસ્સાને વધારીને હાલના 30 ટકાથી વધારીને 50 ટકા કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.