22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સ્ટર્લિંગ એન્ડ વિલસન સોલાર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542760 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 11:13:29 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સ્ટર્લિંગ એન્ડ વિલસન - સબસિડિયરી અને નાઈજેરિયા સરકાર વચ્ચે કરાર

+¾à´ÉɱÉ
સ્ટર્લિંગ એન્ડ વિલસન રિન્યુએબલ એનર્જી લિ.એ જણાવ્યું છે કે અમેરિકામાં કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સ્ટેપ ડાઉન સબસિડિયરી સ્ટર્લિંગ એન્ડ વિલસન સોલાર સોલ્યુશન્સ ઈન્ક.એ 455 મેગાહર્ટ્ઝની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે બેટરી એનર્જી સ્ટોરેજ સિસ્ટમ સહિત નાઈજેરિયાના ફેડરલ રિપબ્લિકમાં પાંચ વિવિધ સ્થળો પર 961 મેગાવોટડીસીની કુલ સ્થાપિત ક્ષમતા સાથે સોલાર ફોટોવોલ્ટિક પાવર પ્લાન્ટ્સના વિકાસ, ડિઝાઈન, બાંધકામ અને શરૂઆ સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે નાઈજેરિયાના ફેડરલ રિપબ્લિકની સરકાર સાથે કરાર કર્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ આખરે નાઈજર ડેલ્ટા પાવર હોલ્ડિંગ કંપની (એનડીપીએચસી) દ્વારા માલિકી અને સંચાલિત કરવામાં આવશે, જે નાઈજિરિયન સરકારની માલિકીની એન્ટિટી છે. આ પ્રોજેક્ટના ધિરાણ માટે યુએસ એક્ઝિમ, આઈએનજી અને નાઈજેરિયા સરકાર વચ્ચે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.