22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 13/04/2020 7:45:39 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફએ એક જ દિવસમાં 11.58 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવાનો વિક્રમ સ્થાપયો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.13 એપ્રિલ, 2020; દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન બીએસઈ સ્ટાર એમએફ દ્વારા એક જ દિવસમાં 11.58 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પાર પાડવાનો રેકોર્ડ કર્યો છે. અગાઉનો વિક્રમ 10.35 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોસેસ કરવાનો હતો. બધા મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ તેમના વ્યવહારો ઓનલાઈન કરવાનું નક્કી કર્યું છે. કોવિદ-19 મહામારી છતાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફએ 13 એપ્રિલ, 2020ના રોજ 11.58 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે બીએસઈ સ્ટાર એપએમના બિઝનેસ હેડ ગણેશ રામે કહ્યું કે આ પ્લેટફોર્મ સરળ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર એમ્પેનલમેન્ટ પ્રોસેસ અને ટેક્નોલોજી માળખું ધરાવે છે. તે બધા સહામાત્રીઓને વિના અવરોધ કામકાજ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. બીએસઈ સ્ટાર એમએફ તેના બધા મેમ્બર્સ અને ટીમ મેમ્બર્સનો આભાર માને છે. સખત પરિશ્રમ અને ટીમ સ્પિરિટને પગલે આવા કપરા સમયમાં પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.