22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 10/03/2021 8:09:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ફેબ્રુઆરીમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લો રૂ. 2,402 કરોડ રહ્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.9 માર્ચ, 2021 દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ફેબ્રુઆરી, 2021 દરમિયાન રૂ.2,402 કરોડનો નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લો રહ્યો હતો, જ્યારે ઉદ્યોગનો રૂ.10,468 કરોડનો આઉટફ્લો રહ્યો હતો. બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર જાન્યુઆરી, 2021માં 92.98 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા એ પૂર્વે ડિસેમ્બર, 2020માં 92.77 લાખ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા. છેલ્લા 11 મહિનામાં આ પ્લેટફોર્મના ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં 144 ટકાનો વધારો થયો છે. નાણાકીય વર્ષ 19-20માં 5.75 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ સામે નાણાકીય વર્ષ 2021 (એપ્રિલ-ફેબ્રુઆરી)માં 8.28 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.