22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
યુનિક ફિક્સ-એ-ફોર્મ એન્ડ પ્રિન્ટર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 541503 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 2:13:06 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É યુનિક ફિક્સ-એ-ફોર્મ - ઓપન ઓફર

+¾à´ÉɱÉ
વિવરો ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ પ્રા. લિ. (ઓપન ઓફરની કામિની ભૂપેન વસા, નિકી હેમન વસા અને પ્રિયંકા હેમન વસા (એક્વાયરર) વતીથી યુનિક ફિક્સ-એ-ફોર્મ એન્ડ પ્રિન્ટર્સ લિ. (ટાર્ગેટ કંપની)ના શેરધારકો પાસેથી રૂ.10ની કિંમતના 14,26,100 ફુલ્લી પેઈડ-અપ ઈક્વિટી શેર્સને શેરદીઠ રૂ.36ના ભાવે હસ્તગત કરવાની ઓપન ઓફર કરી છે. આ ઓપન ઓફના સમયપત્રકમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ઓપન ઓફર હવે 20 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ ખૂલી 5 ઓક્ટોબર, 2023ના રોજ બંધ થશે. કંપનીના ડિરેક્ટરોની કમિટી (આઈડીસી)એ કંપનાના ઈક્વિટી શેર્સને હસ્તગત કરવા માટે એક્વાયરર દ્વારા રજૂ કરેલ ઓફર પ્રાઈઝ (રૂ.36)ને યોગ્ય જાહેર કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.