22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટીવીએસ મોટર કંપની લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532343 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 8:36:57 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટીવીએસ મોટર કંપની - સબસિડિયરી અંગે અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ટીવીએસ મોટર કંપની લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી સુંદરમ ઓટો કમ્પોનન્ટ્સ લિ. (એસએસીએલ) મારફતે મટિરિયલ સ્ટેપ-ડાઉન સબસિડિયરી સુંદરમ હોલ્ડિંગ યુએસએ ઈન્ક. યુએસએ (એસએચયુઆઈ)માં ધરાવતા સંપૂર્ણ શેરહોલ્ડિંગને સુંદરમ-ક્લેટોન લિ. (એસસીએલ)ને વેચવા માટે પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા 6 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ શેરધારકોની મંજૂરી મેળવવામાં આવી હતી. પરિણામે એસએસીએલ એ 22 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ એસચયુઆઈમાંના તેના સંપૂર્ણ 50.50 ટકા હિસ્સો એસસીએલને વેચી દીધો છે. ઉપરોક્ત મુજબ એસએચયુઆઈ હવે એસએસીએલ અને કંપનીની સબસિડિયરી રહી નથી તેમ જ એસએચયુઆઈની યુએસએમાંની સબસિડિયરીઓ - ગ્રીન હિલ્સ લેન્ડ હોલ્ડિંગ એલએલસી, કમ્પોનન્ટ્સ ઈક્વિપમેન્ટ લિઝિંગ એલએલસી, સુંદરમ-ક્લેટોન યુએસએ એલએલસી અને પ્રિમિયર લેન્ડ હોલ્ડિંગ એલએલસી પણ કંપનીની સબસિડિયરીઓ રહી નથી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.