22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વિસાગર ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 531025 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 7:26:31 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વિસાગર ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
વિસાગર ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 25 નવેમ્બર, 2021ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં રૂ.2ની કિંમતના ઈક્વિટી શેર્સને રૂ.1ની કિંમતના ઈક્વિટી શેર્સમાં ઉપવિભાજીત કરવા, 1:2ના પ્રમાણમાં બોનસ શેર્સ ઈશ્યુ કરવા, કંપનીની અધિકૃત મૂડી રૂ.7 કરોડથી વધારીને રૂ.10 કરોડ કરવા, મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં ફેરફાર કરવા અને પોસ્ટલ બેલેટ અથવા ઈજીએમ દ્વારા ઉપરોક્ત પ્રસ્તાવો માટે કંપનીના સભ્યોની મંજૂરી મેળવવાના પ્રસ્તાવને માન્ય કરવામાં આવ્યો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.