22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 12/10/2022 5:26:17 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રોકાણકારો ધ્યાન આપે, સ્ટોક બ્રોકર પાસેના તમારા રનિંગ એકાઉન્ટનું સેટલમેન્ટ હવેથી પ્રત્યેક મહિનાના પ્રથમ શુક્રવારે થશે

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 12 ઓક્ટોબર, 2022
અગાઉ સ્ટોક બ્રોકરો પાસેના ક્લાયન્ટ્સનાં રનિંગ એકાઉન્ટ્સનું 30થી 90 દિવસમાં એક વાર સેટલમેન્ટ કરવામાં આવતું હતું એ અંગેના નિયમમાં સેબીએ ફેરફાર કરતાં હવે પ્રત્યેક મહિનાના પ્રથમ શુક્રવારે રનિંગ એકાઉન્ટ્સનું સેટલમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આવું પ્રથમ સેટલમેન્ટ 7 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર 1.23 કરોડ ક્લાયન્ટ્સના રૂ.31,884 કરોડ છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા અને ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન્સેરૂ.30,173 કરોડની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ છૂટી કરી હતી.

દેશનાં સ્ટોક એક્સચેન્જીસ અને ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન્સએ એક સંયુક્ત જાહેર નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે સેબીએ ઓક્ટોબર 2022થી ક્લાયન્ટ્સના રનિંગ એકાઉન્ટ્સના ફંડ્સના સેટલમેન્ટ સંબંધે ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સને આપેલા આદેશ અનુસાર નીચે પ્રમાણેનાં પગલાં લીધાં છે.

સેબીના સિંગલ ડે સેટલમેન્ટ પ્રોસેસ સંબંધિત આદેશનું સરળતાથી પાલન થઈ શકે એ માટે ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સ સાથે વેબીનાર્સ યોજવામાં આવ્યા હતા અને રનિંગ એકાઉન્ટ સેટલમેન્ટ સંબંધિત બધી પૂછપરછોના જવાબ આપવામાં આવ્યા હતા. બ્રોકર્સના સવાલોના ઉત્તર આપવા માટે એક્સચેન્જીસ અને ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન્સે એક ખાસ ટીમ ફાળવી હતી. સેટલમેન્ટ 7 ઓક્ટોબરે સમયસર થાય એ માટે એક્સચેન્જીસ અને ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન્સ દ્વારા કેટલીક ફાઈલ્સને મોકલવાના કટ-ઓફ્ફ ટાઈમમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.

ક્લીયરિંગ કોર્પોરેશન્સે રોકડ કે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ ગયા શુક્રવારે છૂટી કરવાની મેમ્બર્સની વિનંતીઓને સ્વીકારવા માટેની વિન્ડોના સમયને લંબાવ્યો હતો. રોકાણકારોમાં રનિંગ એકાઉન્ટ સેટલમેન્ટ પ્રતિ જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી એક્સચેન્જીસે રોકાણકારોને તેમના રજિસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પર 7 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજની પતાવટની જાણ કરવામાં આવી હતી.

એક જ દિવસે ક્લાયન્ટ્સના ફંડ્સની પતાવટ વિના અવરોધે પાર પાડી શકાઈ એ માટે સેબીના ટેકા અને માર્ગદર્શનની અમે સરાહના કરીએ છીએ અને બધી સહભાગી બેન્કો અને મેમ્બર્સ એસોસિયેશન્સનો આભાર માનીએ છીએ એમ નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.