22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500325 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 10:53:00 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - સબસિડિયરી અને કેલક્સ વચ્ચે કરાર

+¾à´ÉɱÉ
રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી રિલાયન્સ ન્યુ એનર્જી લિ. (આરએનઈએલ)એ 20 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરવા માટે કેલક્સ કોર્પોરેશન (કેલક્સ) સાથિ નિશ્ચિત કરાર કર્યા છે. આરએનઈએલ અને કેલક્સએ ટેકનોલોજી સહયોગ અને કેલક્લની ટેક્નોલોજીના વ્યાપારીકરણ માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી કરાર પણ કર્યા છે. આરએનઈએલ દ્વારા રોકાણ કેલક્સ માટે ઉત્પાદન અને ટેક્નોલોજીના વિકાસ (તેની ટેક્નોલોજીના વ્યાપારી વિકાસને ઝડપી બનાવવા માટે યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં તેની પાયલોટ લાઈનના નિર્માણનો સહિત)ને વેગ આપશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.