22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટીવીએસ મોટર કંપની લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532343 lÉÉùÒLÉ: 14/10/2021 11:53:15 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટીવીએસ મોટર કંપની - બીએમડબ્લ્યુ 310 સીસી સિરિઝના 1 લાખ યુનિટ બહાર પાડ્યા

+¾à´ÉɱÉ
ટીવીએસ મોટર કંપની લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ મોટરસાયકલોની બીએમડબ્લ્યુ મોટરરાડની 310સીસી સિરિઝની 100,000 યુનિટ બહાર પાડવાની જાહેરાત કરી છે. ટીવીએસ મોટર કંપની અને બીએમડબ્લ્યુ મોટરરાડે વૈશ્વિક બજારો માટે સબ-500 સીસી મોટરસાયકલો વિકસાવવા અને ઉત્પાદન કરવા માટે 2013માં ભાગીદારી કરાર કર્યા હતા. આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીએ 310સીસી પ્લેટફોર્મ પર બીએમડબ્લ્યુ જી 310 આર, બીએમડબ્લ્યુ 310 જીએસ અને ટીવીએસ મોટર કંપનીની ટીવીએસ અપાચે આરઆર 310 નામના ત્રણ પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કર્યા છે. બીએમડબ્લ્યુ મોટરરાડ મોડેલ્સ - બીએમડબ્લ્યુ જી 310 આર અને બીએમડબ્લ્યુ 310 જીએસ હવે 120 દેશોમાં ઉપલબ્ધ છે. ટીવીએસ મોટર કંપનીનો હોસૂર પ્લાન્ટ વૈશ્વિક સ્તરે બીએમડબ્લ્યુ મોટરરાડના આશરે 10 ટકાનું ઉત્પાદન કરે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.