22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 19/04/2021 3:11:33 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 337મી કંપની જેટમોલ સ્પાઈસીસ એન્ડ મસાલા લિસ્ટેડ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.19 એપ્રિલ, 2021 બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 337મી કંપની જેટમોલ સ્પાઈસીસ એન્ડ મસાલા લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ છે. જેટમોલ સ્પાઈસીસ એન્ડ મસાલા લિ.એ રૂ.10ની કિંમતના 24.90 લાખ ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.20ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.4.58 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીનો ઈશ્યુ 7 એપ્રિલ, 2021ના રોજ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયો હતો. જેટમોલ સ્પાઈસીસ એન્ડ મસાલા લિમિટેડ તામિલ નાડુના ચેન્નઈસ્થિત કંપની છે, જે તેજાના, મસાલા અને ડ્રાયફ્રુટનું ટ્રેડિંગ અને સપ્લાય કરે છે. કંપનીના પબ્લિક ઈશ્યુની લીડ મેનેજર મુંબઈસ્થિત માર્ક કોર્પોરેટ એડવાઈઝર્સ લિ. હતી. અત્યાર સુધીમાં બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પરથી 98 કંપનીઓ મેઈન બોર્ડમાં સ્થળાંતર કરી ગઈ છે. આ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ 336 કંપનીઓએ બજારમાંથી રૂ.3492.54 કરોડ એકત્ર કર્યા છે અને આ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન આજની તારીખે રૂ.22,259.79 કરોડ છે. બીએસઈ આ સેગમેન્ટમાં 61 ટકા બજાર હિસ્સો ધરાવે છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.