22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જીનસ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 530343 lÉÉùÒLÉ: 30/01/2023 10:34:12 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જીનસ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સને રૂ.2,85.96 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
જીનસ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની સંપૂર્ણ સબસિડિયરી (હાઈ-પ્રિન્ટ મીટરિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રા. લિ.)ને 29.49 લાખ સ્માર્ટ પ્રીપેડ મીટર્સ, ડીટી મીટરિંગ, એચટી અને ફીડર મીટરિંગ લેવલ એનર્જીની સપ્લાય કરવાની સાથે એએમઆઈ સિસ્ટમની ડિઝાઈન, સ્થાપના અને કમિશિંગ સહિત એડવાન્સ્ડ મીટરિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સર્વિસીસ પ્રોવાઈડર (એએમઆઈએસપી)ની નિમણૂક કરવા માટે રૂ.2,855.96 કરોડનો લેટર ઓફ એવોર્ડ મળ્યો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.