22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બાયોકોન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532523 lÉÉùÒLÉ: 24/11/2022 9:23:39 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બાયોકોન - ઝેન્ટિવા સાથે ભાગીદારી

+¾à´ÉɱÉ
બાયોકોન લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને ઓબેસિટી (સ્થૂળતા)ની સારવાર અને મેનેજમેન્ટ માટે તેની વર્ટિકલી ઈન્ટિગ્રેટેડ, કોમ્પ્લેક્સ ફોર્મ્યુલેશન, લિરાગ્લુટાઈડ, દવા-ઉપકરણ સંયોજનના વ્યાપારીકરણ માટે યુરોપની અગ્રણી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની ઝેન્ટીવા સાથે સેમી-એક્સક્લુઝીવ ભાગીદારી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરાર હેઠળ કંપની ઝેન્ટિવા માટે લિરાગ્લુટાઈડના ઉત્પાદન અને સપ્લાય સાથે યુરોપના 30 દેશોમાં તેના વ્યાપારીકરણ માટે જવાબદા રહેશે. ઝેન્ટિવાની ડાયાબિટિસ, કાર્ડિયોલોજી, રેસ્પિરેટરી અને ઓન્કોલોજી સહિત અનેક ઉપચારાત્મક ક્ષેત્રોમાં બ્રાન્ડેડ જેનેરિકમાં મજબૂત વારસો ધરાવે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.