22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 543417 lÉÉùÒLÉ: 23/06/2022 9:54:39 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રેટગેઈન ટ્રાવેલ - પોસાદાસ દ્વારા કંપનીની પસંદગી

+¾à´ÉɱÉ
રેટગેઈન ટ્રાવેલ ટેક્નોલોજીસ લિ.એ જણાવ્યું છે કે પોસાદાસ લાઈવ એક્વા, ગ્રાન્ડ ફિએસ્ટા અમેરિકના, ફિએસ્ટા અમેરિકના, ધ એક્સ્પ્લોરિયન, આઈઓએચ, ફિએસ્ટા ઈન્ન, ગામા અને એક હોટેલ્સની માલિકી ધરાવે છે, તેણે નફાકારકતામાં વધારો અને કાર્યક્ષમતા વધારવા કંપનીની પસંદગી કરી છે. પોસાદાસ મેક્સિકોમાં તેની તમામ પ્રોપર્ટી અને બ્રાન્ડ્સમાં રૂમ ઓનલી રેટ શોપર `ઓપ્ટિમા', પેકેજ (હોટેલ અને ફ્લાઈટ) પ્રાઈઝ ઈન્ટેલિજન્સ `પાર્ટી' અને ટેસ્ટ રિઝર્વેશન સર્વિસ સહિત કંપનીના એવોર્ડ વિજેતા બીઆઈ સોલ્યુશનોનું અમલીકરણ કરશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.