22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટાટા મોટર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500570 lÉÉùÒLÉ: 11/09/2019 2:09:06 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટાટા મોટર્સ - ઓગસ્ટ મહિનાના વેચાણ આંકડા

+¾à´ÉɱÉ
ટાટા મોટર્સ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા બીએસઈને જણાવ્યું હતું કે ઓગસ્ટ, 2019માં જગુઆર લેન્ડ રોવર સહિત ટાટા મોટર્સ ગ્રુપનું વૈશ્વિક જથ્થાબંધ વેચાણ 72,464 થયું છે, જે ઓગસ્ટ, 2018ની સરખામણીમાં 32 ટકા ઓછું છે.

ઓગસ્ટ, 2019માં કમર્શિયલ વાહનો અને ટાટા ડેવુ શ્રેણીનું વૈશ્વિક જથ્થાબંધ વેચાણ 25,366 થયું છે, જે ઓગસ્ટ, 2018ની સરખામણીમાં 45 ટકા ઓછું છે.

ઓગસ્ટ, 2019માં બધા પેસેન્જર વેહિકલ્સનું વૈશ્વિક જથ્થાબંધ વેચાણ 47,098 થયું છે, જે ઓગસ્ટ, 2018ની સરખામણીમાં 22 ટકા ઓછું છે.

જગુઆર લેન્ડ રોવરનું વૈશ્વિક જથ્થાબંધ વેચાણ ઓગસ્ટ, 2019 દરમિયાન 39,615 વાહનોનું થયું છે, જેમાં જગુઆરના 10,097 અને લેન્ડ રોવરના 29,518 વાહનોનો સમાવેશ થાય છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.