22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 15/03/2021 3:48:25 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ પ્લેટફોર્મ પર આઠમી કંપની અદજિયા ટેકનોલોજીસ લિસ્ટ થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ 15 માર્ચ, 2021 બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ પ્લેટફોર્મ પર આજે આઠમી કંપની અદજિયા ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ લિસ્ટ થઈ હતી. અદજિયા ટેકનોલોજીસ લિમિટેડએ રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 2,70,400 ઈક્વિટી શેર્સ રૂ.74ના ભાવે ઓફર કરી રૂ.200.10 લાખ એકત્ર કર્યા હતા. કંપનીનો પબ્લિક ઈશ્યુ 4 માર્ચ, 2021ના રોજ સફળતાપૂર્વક પાર પડ્યો હતો. અદજિયા ટેકનોલોજીસ ગુજરાતના અમદાવાદ ખાતે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ધરાવે છે. કંપની વિવિધ ગ્રાહકોને રિયાલિટી અને વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વર્ધક સર્વિસીસ ઈલેક્ટ્રોનિકલી પૂરી પાડે છે. કંપની સોફ્ટવેર એડવાઈઝરી સર્વિસીસ પણ પૂરી પાડે છે. બીએસઈ સ્ટાર્ટઅપ્સ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ આઠ કંપનીઓ દ્વારા બજારમાંથી રૂ.31.5 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે અને આ કંપનીઓનું કુલ માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન 12 માર્ચ, 2021ના રોજ રૂ.80.49 ટકા રહ્યું હતું. બીએસઈ આ બજારનો સો ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.