22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542650 lÉÉùÒLÉ: 08/04/2021 1:08:42 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર - બિઝનેસ અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર લિ.એ જણાવ્યું છે કે માર્ચ, 2020ના બીજા અર્ધવાર્ષિક ગાળામાં કોવિડ-19 લોકડાઉનને કારણે બિઝનેસ પર અસર થઈ છે. તેથી નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળાના આંકડા ડાયરેક્ટલી નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળા સાથે તુલનાત્મક નથી અને વ્યવસાયિક પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને આંકડા જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તે મુજબ નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં વાર્ષિક ધોરણે 40 ટકાની આવક વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળાની તુલનામાં નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં નોન-કોવિડ બિઝનેસ આવકમાં વાર્ષિક ધોરણે 21 ટકાનો વધારો થયો છે. સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા ટેસ્ટના ભાવમાં ઘટાડાને લીધે ત્રિમાસિક ગાળાના આધારે કોવિડ બિઝનેસ આવક (આરટી-પીસીઆર ટેસ્ટ્સ)ની વધારે કોવિડ ટેસ્ટ કરવા છતા નાણાકીય વર્ષ 2021ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં 19 ટકાની સરખામણીએ નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં કુલ આવક 14 ટકા થઈ હતી. કોવિડ બિઝનેસ સાથે નોન-કેવિડ બિઝનેસમાં કંપનીએ માર્ચ, 2021માં સોથી વધુ માસિક આવક નોંધાવી હતી. નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં 24.5 લાખ અને નાણાકીય વર્ષ 2021ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં 26.7 લાખની સરખામણીમાં નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં દર્દીઓની મુલાકાતની સંખ્યા વાર્ષિક ધોરણે 30 ટકા વધીને 31.8 લાખ થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2020ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં 52.6 લાખ અને નાણાકીય વર્ષ 2021ના ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળામાં 51.2 લાખની સરખામણીમાં નાણાકીય વર્ષ 2021ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળામાં પરીક્ષણોની સંખ્યા વાર્ષિક ધોરણે 24 ટકા વધીને 65 લાખની થઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.