22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઓરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532668 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 1:11:58 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઓરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
ઓરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ સ્માર્ટ ટ્રાન્ઝિટ સેગમેન્ટમાં વધુ એક મોટી જીત હાંસલ કરી છે. વિશ્વમાં આ સૌથી મોટી હશે, જેમાં વાર્ષિક અંદાજે 50 કરોડ પ્રવાસીઓ મુસાફરી કરે કરશે. કંપની ઉત્તર પ્રદેશ સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (યુપીએસઆરટીસી) માટે બિલ્ડ ઓન ઓપરેટ એન્ડ ટ્રાન્સફર (બીઓઓટી) મોડલ પર આઈઓટી આધારિત ઈન્ટિગ્રેટેડ બસ ટિકિટિંગ સિસ્ટમ લાગુ કરવા માટે સિસ્ટમ ઈન્ટિગ્રેટર હશે. આ પ્રોજેક્ટ પાંચ વર્ષમાં રૂ.60 કરોડની વધુ મૂલ્યનો હોવાની અપેક્ષા છે. પ્રોજેક્ટ પર હસ્તાક્ષર થયાના 6 મહિનાની અંદર અમલીકરણ અને ગો-લાઈવ કરવા પછી 7 વર્ષ સુધીની કામગીરી અને જાળવણીનો સમાવેશ થાય છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.