22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રિટ્કો લોજિસ્ટિક્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542383 lÉÉùÒLÉ: 06/08/2022 11:50:15 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રિટ્કો લોજિસ્ટિક્સ લિ. - બિઝનેસ અંગે અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
રિટ્કો લોજિસ્ટિક્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીએ જુલાઈ, 2022 મહિનાની કામગીરી અંગે માહિતી આપી છે, તેની વિગત નીચે મુજબ છે.

- બી2બી સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડતા આયર્ન અને સ્ટીલના નવા બિઝનેસ સેગમેન્ટમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

- ખાદ્ય તેલ સેગમેન્ટમાં નવા ગ્રાહક માટે વિવિધ સ્થળોએથી લોજિસ્ટિક્સ સેવાઓ શરૂ કરી છે.

- ગુજરાત, છત્તીસગઢ અને મહારાષ્ટ્રમાં નવા ગ્રાહકો ઉમેરાયા છે.

- કંપની દ્વારા અદ્યતન એચઆરએમએ સોફ્ટવેરનો અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે વર્કફોસને ડાયનેમિક સાધનો અને ટેક્મોલોજી પ્રદાન કરશે, જેથી કંપનીના સંસ્થાકીય વિકાસમાં મદદ મળશે.

- માર્કેટિંગ અને એચઆરમાં કુશળ કર્મચારીઓનો ઉમેરો કર્યો છે. સંસ્થાકીય વિકાસ માટે ઈન-હાઉસ વ્યાપક તાલીમ કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા છે.

- ડ્રાઈવિંગ લાઈન્સ અને વાહન ઓથોન્ટિકેશનની ઓનલાઈન વેરિફિકેશન મેળવવા માટે કંપની હાલમાં એનઆઈસી (નેશનલ ઈન્ફોર્મેશન સેન્ટર) સાથે જોડાઈ છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.