22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 25/10/2022 2:45:54 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સીડીએસએલનો સ્ટેન્ડ એલોન અર્ધવાર્ષિક ચોખ્ખો નફો 11 ટકા વધ્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 22 ઓક્ટોબર, 2022
સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડના 30 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ પૂરા થયેલા છ માસિક ગાળામાં સ્ટેન્ડ એલોન ચોખ્ખો નફો આગલા વર્ષના સમાન ગાળાના રૂ.142 કરોડથી 11 ટકા વધીને રૂ.158 કરોડ અને કુલ આવક રૂ.250 કરોડથી 20 ટકા વધીને રૂ.298 કરોડ થઈ છે.

સીડીએસએલનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખો નફો જોકે આગલા વર્ષના રૂ.150 કરોડથી આઠ ટકા ઘટીને રૂ.138 કરોડ થયો છે. કુલ આવક રૂ.295 કરોડથી સાત ટકા વધીને રૂ.316 કરોડ થઈ છે.

સીડીએસએલ 7 કરોડથી અધિક ખાતાં ધરાવતી દેશની પ્રથમ ડિપોઝિટરી બની છે. ધનતેરસે સીડીએસએલની નાણાકીય કામગીરી જાહેર કરવાનો અમને આનંદ છે, એમ સીડીએસએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સીઈઓ નેહલ વોરાએ જણાવ્યું હતું.»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.