22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
પંજાબ નેશનલ બેન્ક
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532461 lÉÉùÒLÉ: 25/11/2021 12:08:00 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É પંજાબ નેશનલ બેન્ક - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
પંજાબ નેશનલ બેન્કે જણાવ્યું છે કે કેર રેટિંગ્સે બેન્કની રેટિંગમાં ફેરફાર કર્યો છે, તેની વિગત નીચે મુજબ છે.

રૂ.3890 કરોડના અપર ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ ટુ)ની `કેર એએ /સ્ટેબલ' રેટિંગને બદલીને `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ પ્રદાન કરી છે

રૂ.4500 કરોડના એડિશનલ ટાયર વન બોન્ડ્સ (બેસલ થ્રી)ની `કેર એએમાઈનસ /સ્ટેબલ' રેટિંગને બદલીને `કેર એેએ/સ્ટેબલ' રેટિંગ પ્રદાન કરી છે.

રૂ.5,000 કરોડના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બોન્ડ્સની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.1025 કરોડના લોઅર ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ ટુ)ની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.200 કરોડના લોઅર ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ ટુ)ની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.2000 કરોડના ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ થ્રી)ની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.1,000 કરોડના ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ થ્રી)ની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.1,000 કરોડના ટાયર ટુ બોન્ડ્સ (બેસલ થ્રી)ની `કેર એએપ્લસ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.642.50 કરોડના પ્રીપેચ્યુઅલ બોન્ડ્સ (બેસલ ટુ)ની `કેર એએ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.300 કરોડના પ્રીપેચ્યુઅલ બોન્ડ્સ (બેસલ ટુ)ની `કેર એએ/સ્ટેબલ' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.

રૂ.60,000 કરોડના સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટની `કેર એ1' રેટિંગ માટે પુનઃપુષ્ટી આપી છે.¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.