22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ઈયરમ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 542724 lÉÉùÒLÉ: 11/06/2021 8:30:46 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ઈયરમ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
ઈયરમ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિ.ની 10 જૂન, 2021ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં કંપનીની અધિકૃત મૂડીને રૂ.7 કરોડથી વધારીને રૂ.12.35 કરોડ કરવા, પ્રત્યેક એક ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ સામે એક ફુલ્લી પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેર્સ (1:1)ના પ્રમાણમાં ફુલ્લી પેઈડ અપ બોનસ ઈક્વિટી શેર્સ ઈશ્યુ કરવા, પ્રેફરેન્શિયલ ધોરણે ડિરેક્ટરોને અનસિક્યોર્ડ લોન સામે ઈક્વિટી શેર્સ ઈશ્યુ કરવાનો પ્રસ્તાવ પડતો મૂકવા, કંપનીના ઈક્વિટી શેર્સને બીએસઈ લિ.ના એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પરથી બીએસઈ લિ.ના મેઈન બોર્ડ પર સ્થળાંતર કરવાના પ્રસ્તાવો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.