22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વન 97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 543396 lÉÉùÒLÉ: 12/02/2024 11:12:29 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વન 97 કોમ્યુનિકેશન્સ - સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા

+¾à´ÉɱÉ
9 ફેબ્રુઆરી, 2024ના રોજ હિન્દુસ્તાનટાઈમ્સ.કોમ પર `પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેન્ક ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર ક્વિટ આફ્ટર આરબીઆઈ ક્રેકડાઉન'ના શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા આપતાં વન 97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર મિસ મંજુ અગ્રવાલે તેની વ્યક્તિગત પ્રતિબદ્ધતાઓને કારણે 1 ફેબ્રુઆરી, 2024ના તેના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે, જે પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેન્ક લિ. (પીપીબીએલ)એ 6 ફેબ્રુઆરી, 2024નો રાજ નોંધ લીધી હતી. પીપીબીએલ કંપનીની સહયોગી હસ્તી છે અને આ ઘટના કંપની માટે મહત્વપૂર્ણ નથી અને કંપનીની કામગીરી / વ્યુવસાયને અસર કરતી નથી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.