22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 16/11/2022 5:29:49 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ડિલિવરી ઈન્સ્ટ્રક્શનમાંની બધી વિગતો મેચ થશે તો જ રોકાણકારોના ડિમેટ એકાઉન્ટમાંથી સિક્યુરિટીઝને ટ્રેડિંગ મેમ્બરના પૂલ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાશે

+¾à´ÉɱÉ
દેશની અગ્રણી ડિપોઝિટરી સીડીએસએલ દ્વારા રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે ક્લાયન્ટના ડિમેટ ખાતામાંથી ટ્રેડિંગ મેમ્બર પૂલ એકાઉન્ટમાં પે-ઈન માટે સિક્યુરિટીઝ ટ્રાન્સફર કરવા પે-ઈન ઈન્સ્ટ્રક્શનને માન્ય કરવાની આવશ્યકતા રહેશે. ડિપોઝિટરીઓએ યુસીસી, ટીએસ આઈડી, સીએમ આઈડી, એક્સચેન્જ આઈડી આઈએસઆઈએન, ક્વોન્ટિટી, સેટલમેન્ટ વિગતો વગેરે આધારિત ક્લિયરિંગ માટેની માહિતીને માન્ય કરવાની રહેશે. જો યુસીસી, ટીએમ આઈડી સીએમ આઈડી, આઈએસઆઈએન વગેરે માહિતીમાં ફરક જણાશે તો ડિપોઝિટરીઓ ટ્રાન્સફરને રોકી દેશે. એ ઉપરાંત આવું રિજેક્શન પે-ઈનના ડિફોલ્ટમાં પરિણમશે. આથી રોકાણકારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેમણે ડિલિવરી ઈન્સ્ટ્રક્શન્સ આપતી વખતે તમારા ડિપોઝિટરીઝને સાચી વિગતો પૂરી પાડો.

સીડીએસએલ ક્લાયન્ટ એકાઉન્ટથી એનએસડીએલ પૂલ એકાઉન્ટમાં તમામ પ્રારંભિક પે-ઇન વ્યવહારો (CDSL અને ઇન્ટર-ડિપોઝિટરીમાં) અને ઇન્ટર-ડિપોઝિટરી ઓન-માર્કેટ પે-ઇન વ્યવહારોમાં UCC વિગતો સબમિટ કરવી 12 નવેમ્બર, 2022થી ફરજિયાત રહેશે અને ડિપોઝિટરીઝ વચ્ચે UCC વિગતો 26 નવેમ્બર, 2022થી સબમિટ કરવી ફરજિયાત રહેશે.

ઉક્ત સંબંધિત કોઈ પણ સ્પષ્ટતા માટે સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ કે ટ્રેડિંગ મેમ્બરનો રોકાણકારોએ સંપર્ક કરવો.»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.