22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગોદાવરી પાવર એન્ડ ઈસ્પાત લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532734 lÉÉùÒLÉ: 14/01/2020 4:22:42 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગોદાવરી પાવર એન્ડ ઈસ્પાત - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
ગોદાવરી પાવર એન્ડ ઈસ્પાત લિ.એ જણાવ્યું છે કે આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલે લોરેન જ્યોતી પ્રા. લિ. (લોરેન)એ કરેલા દાવાને બરતરફ કર્યો છે. જીજીઈએલએ રાજસ્થાનના જૈસલમેરમાં 50 મેગાવોટ સોલાર થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવા માટે ઈપીસી કોન્ટ્રેક્ટર તરીકે લોરેનની નિમણૂક કરી હતી.

આર્બિટ્રાલ ટ્રિબ્યુનલે લોરેનના ક્લેમને બરતરફ કર્યો છે અને જીજીઈએલે ફાઈલ કરેલા કાઉન્ટરક્લેમને મંજૂરી આપી છે તથા લોરેનને 30 દિવસની અંદર જીજીઈએલને રૂ.2.31 કરોડની ચૂકવણી કરવાનનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

લોરેને જીજીઈએલ દ્વારા કામગીરીની બાંયધરી માટે 55.07 કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી કરવાનો, કસ્ટમ ડ્યુટી તથા અન્ય ખર્ચ તરીકે રૂ.24.60 કરોડ અને ઈન્ટરેસ્ટ સાથે કોસ્ટ શેરિંગ એરેઇનમેન્ટ તરીકે રૂ.13.80 કરોડના દાવા કર્યા હતા, જ્યારે ગોદાવરી ગ્રીન એનર્જીએ એનટીપીસી વિદ્યુત વ્યાપાર નિગમ (એનવીવીએન) એન્ડ લિક્વિડેટેડ ડેમેજિસને ચૂકવણી કરેલા કોસ્ટ ઓવરરન, સ્પેર્સ, પેનલ્ટી માટે દાવા કર્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.