22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
પાઓસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 530291 lÉÉùÒLÉ: 15/06/2024 6:10:37 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É પાઓસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ - એજીએમ 9 જુલાઈએ

+¾à´ÉɱÉ
પાઓસ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.ની એજીએમ 9 જુલાઈ, 2024 ના રોજ મળશે જેમાં અન્ય ઠરાવો સાથે 31 માર્ચ, 2024 ના અંતે પૂરા થયેલા વર્ષના ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામને મંજૂરી માટે રજૂ કરાશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.