22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
જેટીએલ ઈન્ફ્રા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 534600 lÉÉùÒLÉ: 11/09/2019 4:33:39 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É જેટીએલ ઈન્ફ્રા - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
જેટીએલ ઈન્ફ્રા લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી બ્રિકવર્ક રેટિંગ્સએ કંપનીને નીચે પ્રમાણે રેટિંગ આપ્યું છે.

ફંડ બેઝ્ડ
- રૂ.15 કરોડની લાંબા ગાળાની કેશ ક્રેડિટ લિમિટ માટે બીડબલ્યુઆર પ્લસ/સ્ટેબલ

ફંડ બેઝ્ડ
- રૂ.15 કરોડની ટૂંકા ગાળાની પેકિંગ ક્રેડિટ લિમિટ માટે બીડબલ્યુઆર એ3પ્લસ
- ટૂંકા ગાળાની એફડીબીપી/ડિસ્કાઉન્ટ લિમિટ માટે બીડબલ્યુઆર એ3પ્લસ

નોન ફંડ બેઝ્ડ
- ટૂંકા ગાળાની લેટર ઓફ ક્રેડિટ માટે બીડબલ્યુઆર એ3પ્લસ
- રૂ.10 કરોડની ટૂંકા ગાળાની લેટર ઓફ ક્રેડિટ(ઈમ્પોર્ટ) માટે બીડબલ્યુઆર એ3પ્લસ
- રૂ.2.50 કરોડની ટૂંકા ગાળાની બેંક ગેરેંટી માટે બીડબલ્યુઆર એ3પ્લસ


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.