22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટાટા કોમ્યુનિકેશન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500483 lÉÉùÒLÉ: 12/07/2019 10:21:31 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટાટા કોમ્યુનિકેશન્સ - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
ટાટા કોમ્યુનિકેશન્સ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપની અને થાલ્સ (ડિજિટલ સિક્યુરિટીમાં વૈશ્વિક અગ્રણી) સુરક્ષિત વૈશ્વિક આઈઓટી કનેક્ટિવિટી સોલ્યુશનના વિકસાવવા સાથે મળીને કાર્ય કરી રહી છે. આઈઓટી ડેટાની અખંડિતતા અને સુરક્ષાને જાળવી રાખતા કંપનીના મૂવ મોબિલિટી અને આઈઓટી પ્લેટફોર્મ તેમ જ થાલ્સના ટી-શ્યોર વોરન્ટેડ ડિજિટલ આઈડેન્ટિફાઈ ઓફરને કાર અને ટ્રકો જેવા કનેક્ટ કરેલા ઉપકરણો દ્વારા ઉત્પન્ન ડેટાને અનલોક કરવા સેટ કરવામાં આવે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.