22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
રવીન્દ્ર ટ્રેડિંગ એન્ડ એજેન્સીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 504341 lÉÉùÒLÉ: 15/09/2021 12:04:15 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É રવીન્દ્ર ટ્રેડિંગ એન્ડ એજેન્સીસની બોર્ડ મીટિંગ 30 સપ્ટેમ્બરે

+¾à´ÉɱÉ
રવીન્દ્ર ટ્રેડિંગ એન્ડ એજેન્સીસ લિ.ની 30 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ મળનારી બોર્ડ મીટિંગમાં 9 ટકાના વ્યાજવાળા 73 લાખ અનરેટેડ અનલિસ્ટેડ અનસિક્યોર્ડ કમ્પ્લસરીલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સને શેરદીઠ રૂ.37.50ની કન્વર્ઝન પ્રાઈસે રૂ.10ની કિંમતના 1,46,00,000 ઈક્વિટી શેર્સમાં કન્વર્ઝન કરવા માટે ડિબેન્ચર્સ હોલ્ડર્સ પાસેથી પ્રાપ્ત વિનંતી અને ડિબેન્ચર્સના કન્વર્ઝન પર ઉક્ત ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવાના પ્રસ્તાવો અંગે વિચારણા કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.