22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532281 lÉÉùÒLÉ: 15/09/2021 10:03:37 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપની અને ફિનાસ્ટ્રાએ દક્ષિણ કોરિયા અને તાઈવાનમાં ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવવા માટે તેમની ભાગીદારીને વિસ્તૃત કરી છે. આ ભાગીદારીના ભાગ રૂપે કંપની ક્ષેત્રમાં ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ ઈકોસિસ્ટમ માટે ફિનાસ્ટ્રાના બે વ્યૂહાત્મક પ્રોડક્ટ્સ ફ્યુઝન કેશ મેનેમેન્ટ અને ફ્યુઝન સમિટ લાવવા માટે તેના નેક્સ્ટ-જનરેશનના ડિજિટલ ટ્રાન્ફોર્મેશન અને સર્વિસ ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરશે. ફ્યુઝન કેશ મેનેજમેન્ટ વિશ્વભરની નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે ડિજિટલ કોર્પોરેટ બેન્કિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે, જ્યારે ફ્યુઝન સમિટી મૂડી બજારો માટે કાર્યાત્મક રીતે સમૃદ્ધ કોર ટ્રેડિંગ સોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.