22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 11/05/2020 3:23:53 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É નાણાકીય વર્ષ 2019-20માં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઈન્ડસ્ટ્રીના નેટ ઈક્વિટી પ્રવાહમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફએ 66 ટકા હિસ્સો પ્રાપ્ત કર્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ 11 મે, 2020 દેશના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ બીએસઈ સ્ટાર એમએફના નાણાકીય વર્ષ 2019-20માં સંપૂર્ણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લોમાં 66 ટકા હિસ્સો રહ્યો છે. આનો અર્થ એ થાય કે સંપૂર્ણ મ્યુચ્યુઅલ ઉદ્યોગમાં ચોખ્ખા ઈક્વિટી રોકાણ પ્રવાહના 66 ટકા બીએસી સ્ટાર એમએફ પ્લેટફોર્મ મારફત આવ્યા છે. નાણાકીય વર્ષ 2019-20માં નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લોમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો રૂ.56,038 કરોડ (રૂ.1,41,473 કરોડ - રૂ.85,435 કરોડ રિડમ્પશન) રહ્યો હતો જે સંપૂર્ણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના રૂ.83,781 કરોડના નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લોના 66 ટકા છે. એ જ રીતે એપ્રિલ, 2020માં સંપૂર્ણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગનો નેટ ઈક્વિટી ઈન્ફ્લો રૂ.6212 કરોડ રહ્યો હતો, જેમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો રૂ.3806 કરોડ એટલે કે 61 ટકા રહ્યો હતો. એપ્રિલ 2020માં બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર 63.17 લાખથી અધિક સોદા કરવામાં આવ્યા હતા. આ મહિનામાં ટર્નઓવર એપ્રિલ, 2019ની તુલનામાં 157 ટકા વધીને રૂ.39,200 કરોડ થયું હતું. એપ્રિલ મહિનામાં ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા 2019 એપ્રિલના 42.61 લાખથી 48 ટકા વધીને 63.17 લાખ થઈ છે. આગલા વર્ષની તુલનાએ ટ્રાન્ઝેક્શનની સંખ્યા ગત વર્ષની તુલનાએ 61 ટકા વધીને 5.75 કરોડની થઈ છે. એપ્રિલ મહિનામાં સ્ટાર એમએફની એસઆઈપી બુક સાઈઝ રૂ.1,180.09 કરોડના 39.54 લાખની થઈ છે. આ મહિનામાં નવી 2.54 લાખ એસપીઆઈ નોંધાઈ હતી. એપ્રિલમાં જે નવી એસઆઈપી ઉદ્યોગમાં નોંધાઈ એમાં બીએસઈ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો 35 ટકા રહ્યો હતો.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.