22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એનસીસી લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500294 lÉÉùÒLÉ: 10/10/2019 5:07:28 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એનસીસી - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
એનસીસી લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી ઇન્ડિયા રેટિંગ્સ આર્ક રિસર્ચએ કંપનીને નીચે પ્રમાણે રેટિંગ આપ્યું છે,

- રૂ.20.58 અબજની ફંડ બેઝ્ડ વર્કિંગ કેપિટલ લિમિટ્સ માટે આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન/આઇએનડી એવન/આરડબ્લ્યુએન
- રૂ.93.0 અબજની નોન ફંડ બેઝ્ડ લિમિટ્સ માટે આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન/આઇએનડી એવન/આરડબ્લ્યુએન
- રૂ.5.54 અબજની નોન ફંડ બેઝ્ડ લિમિટ્સ માટે આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન/આઇએનડી એવન/આરડબ્લ્યુએન
- રૂ.3.0 અબજની ટર્મ લોન્સ માટે આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન
- રૂ.0.88 અબજની પ્રપોઝ્ડ નોન ફંડ બેઝ્ડ વર્કિંગ કેપિટલ લિમિટ્સ માટે પ્રોવિઝનલ આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન/પ્રોવિઝનલ આઈએનડી એ/આરડબ્લ્યુએન


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.