22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 506197 lÉÉùÒLÉ: 18/03/2023 4:20:05 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા - પાલઘર સ્થિત પ્લાન્ટમાં યુએસ એફડીએ દ્વારા નિરીક્ષણ

+¾à´ÉɱÉ
બ્લિસ જીવીએસ ફાર્મા લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીની પ્લોટ નં. 11, સર્વે નં. 38/1, દિવાન ઉદ્યોગ નગર, અલીયાલી ગામ, પાલઘર, 401404, મહારાષ્ટ્ર સ્થિત ઉત્પાદન સુવિધામાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનીસ્ટ્રેશન (યુએસ એફડીએ) દ્વારા 13 માર્ચ, 2023થી 17 માર્ચ, 2023 દરમિયાન પ્રિ-અપ્રુવલ ઈન્સપેક્શન (પીએઆઈ) અને ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસ (જીએમપી) નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિરીક્ષણ બાદ યુએસ એફડીએ એ 3 નાના નિરીક્ષણો સાથે ફોર્મ-83 ઈશ્યુ કર્યું છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.