22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 15/12/2021 4:13:46 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈમાં રજિસ્ટર્ડ રોકાણકારોની સંખ્યા નવ કરોડની થઈ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 15 ડિસેમ્બર, 2021 દેશના અગ્રણી અને વિશ્વના સૌથી ઝડપી એક્સચેન્જ બીએસઈમાં રજિસ્ટર્ડ ઈન્વેસ્ટર્સ એકાઉન્ટ્સ (યુનિફોર્મ કમર્શિયલ કોડ-યુસીસી)ની સંખ્યા આજે વધીને નવ કરોડની થઈ ગઈ હતી. એક્સચેન્જના રજિસ્ટર્ડ રોકાણકારોમાં છેલ્લા 85 દિવસમાં એક કરોડનો વધારો છે જે અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપી વધારો છે. એ પૂર્વે 21 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ યુસીસીની સંખ્યા આઠ કરોડની હતી. અહીં એ નોંધીએ કે બીએસઈમાં રજિસ્ટર્ડ રોકાણકારોની સંખ્યા ફેબ્રુઆરી 2008ના એક કરોડથી વધીને પાંચ કરોડ થવામાં આશરે બાર વર્ષ લાગ્યાં હતાં, જ્યારે પાંચથી નવ કરોડના આંકે પહોંચવામાં માત્ર દોઢ વર્ષ લાગ્યું છે.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.