22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/04/2020 8:55:34 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É લોકડાઉન વચ્ચે પણ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના આઈએફએસી ખાતે અવિરત ટ્રેડિંગ ચાલુ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. ૧ એપ્રિલઃ લોકડાઉન વચ્ચે પણ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સના આઈએફએસી ખાતે અવિરત ટ્રેડિંગ ચાલુ છે, એમ આઈએનએક્સે જણાવ્યું હતું. એક ટ્રેડિંગ ડેના ભાગરૂપે સવારે ૪:૩૦ વાગ્યાથી બીજા દિવસના ૨:૩૦ વાગ્યાના ૨૨ કલાકના ટ્રેડિંગ ડે દરમિયાન અમારા ક્લિયરિંગ કોર્પોરેશન ઈન્ડિયા આઈસીસી દ્વારા બે વાર સેટલમેન્ટ કરવામાં આવે છે. અમારી અવિરત વેપાર ચાલુ રાખવા માટેની પ્રણાલી પૂર્ણપણે સક્રિય છે, જેના દ્વારા અમારા મેમ્બર્સ તેમના વિવિધ દેશોના ક્લાયન્ટસને સર્વિસીસ પૂરી પાડી શકે છે, એમ ઈન્ડિયા આઈએનએક્સે જણાવ્યું હતું.


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.