22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532921 lÉÉùÒLÉ: 23/09/2022 9:49:34 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É અદાણી પોર્ટ્સ - એકીકરણ યોજનાને એનસીએલટી, અમદાવાદ બેન્ચની મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિ.એ જણાવ્યું છે કે નેશનલ કંપની લો ટ્રીબ્યુનલ (એનસીએલટી), અમદાવાદ બેન્ચે 21 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ ગંગાવરમ પોર્ટ લિ., અદાણી પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન લિ., અદાણી ગંગાવરમ પોર્ટ પ્રા. લિ. અને તેમના શેરધારકો અને ક્રેડિટર્સ વચ્ચેની એકીકરણ યોજનાને મંજૂરી આપી છે. કંપનીને એનસીએલટીના આદેશની પ્રમાણિત કોપી 22 સપ્ટેમ્બર, 2022ના રોજ પ્રાપ્ત થઈ છે. નોંધનીય છે કે આ યોજના નેશનલ કંપની લો ટ્રીબ્યુનલ (એનસીએલટી), હૈદરાબાદ બેન્ચમાં સક્ષમ મંજૂરી માટે દાખલ કરવામાં આવી છે, જેની મંજૂરી મળવાની બાકી છે. એનસીએલટી, હૈદરાબાદ બેન્ચ પાસેથી મંજૂરી મળ્યા બદા આ યોજના પ્રભાવી બનશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.