22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 531723 lÉÉùÒLÉ: 14/09/2021 6:25:16 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ - અપડેટ્સ

+¾à´ÉɱÉ
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 14 સપ્ટેમ્બર, 2021ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં પ્રેફરેન્શિયલ ઈશ્યુ ધોરણે ડિફરેન્શિયલ વોટિંગ રાઈટ સાથે રૂ.1ની મૂળ કિંમતના કુલ 1,11,49,984 ઈક્વિટી શેર્સની રૂ.6ના ભાવે ફાળવણી કરવા, કંપનીની ઈજીએમ 6 ઓક્ટોબર, 2021ના રોજ યોજવા, રિડક્શન ઓફ શેર કેપિટલ માટેની નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલસ હૈદરાબાદમાં ફાઈલ કરેલી પીટીશનને પાછી ખેચવા, કંપનીના બ્રોકિંગ બિઝનેસના સંપૂર્ણ એક્સચેન્જના લાયસન્સ સરેન્ડર કરવા અને અન્ય પ્રસ્તાવોને માન્ય કરવામાં આવ્યા હતા.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.