22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
હિંદ રેક્ટિફાયર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 504036 lÉÉùÒLÉ: 10/07/2024 11:20:54 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É હિંદ રેક્ટિફાયર્સ - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
હિંદ રેક્ટિફાયર્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્રિસિલે કંપનીની રૂ.150.05 કરોડની બેન્ક લોન સુવિધા - લાંબા ગાળાની `ક્રિસિલ બીબીબીમાઈનસ/સ્ટેબલ' રેટિંગને અપગ્રેડ કરી `ક્રિસિલ બીબીબી /સ્ટેબલ' રેટિંગ અને ટૂંકા ગાળાની `ક્રિસિલ એ3' રેટિંગને અપગ્રેડ કરી `ક્રિસિલ એ3પ્લસ' રેટિંગ આપ્યું છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.