22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
મહાનગર ટેલિફોન નિગમ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500108 lÉÉùÒLÉ: 14/08/2019 6:09:40 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É મહાનગર ટેલિફોન નિગમ - ત્રિમાસિક ચોખ્ખી ખોટ રૂ.1,053.04 કરોડ

+¾à´ÉɱÉ
મહાનગર ટેલિફોન નિગમ લિ.ને 30 જૂન, 2019ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.1,053.04 કરોડની ચોખ્ખી ખોટ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.943.38 કરોડની થઈ હતી. કંપનીની કુલ આવક રૂ.523.46 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.607.74 કરોડ થઈ હતી.

જોકે કંપનીના ગ્રુપનો કોન્સોલિડેટેડ ચોખ્ખી ખોટ 30 જૂન, 2019ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળામાં રૂ.1,054.60 કરોડની થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.943.88 કરોડ થઈ હતી. કંપનીની કુલ આવક રૂ.545.77 કરોડ થઈ છે, જે ગત વર્ષના સમાનગાળાના અંતે રૂ.644.87 કરોડ થઈ હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.