22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
આઈઆરબી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532947 lÉÉùÒLÉ: 22/07/2021 12:34:06 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É આઈઆરબી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - ક્રેડિટ રેટિંગ

+¾à´ÉɱÉ
આઈઆરબી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપર્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે ઈન્ડિયા રેટિંગ્સ એન્ડ રિસર્ચે કંપનીની રૂ.1,200 કરોડની નોન-ફંડ આધારિત બેન્ક સુવિધા માટે `આઈએનડી એપ્લસ/નેગેટીવ/આઈએનડી એ1પ્લસ' રેટિંગ, રૂ.1231.53 કરોડની ટર્મ લોન માટે `આઈએનડી એપ્લસ/નેગેટીવ/આઈએનડી એ1પ્લસ' રેટિંગ અને રૂ.1250 કરોડના નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ માટે `આઈએનડી એપ્લસ/નેગેટીવ' રેટિંગ પ્રદાન કરી છે, જ્યારે આઉટલુકને સુધારીને નેગેટીવ કર્યું છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.