22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સદભાવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 539346 lÉÉùÒLÉ: 14/01/2020 11:40:35 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સદભાવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર - એસપીવી ટ્રાન્સફરને અધિકારીઓની મંજૂરી

+¾à´ÉɱÉ
સદભાવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ લિ.એ જણાવ્યું છે કે સદભાવ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ લિ. (એસઆઈપીએલ)માંથી ઈન્ડિનફ્રાવીટ ટ્રસ્ટને નીચે જણાવેલ 8 સ્પેશિયલ પર્પઝ વેહિકલ્સ (એસપીવી)ના 100 ટકા હિસ્સાને ટ્રાન્સફર કરવા માટે વિવિધ અધિકારીઓ પાસેથી મંજૂરી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે.

1. ભીલવાડા-રાજસમાનંદ ટોલવે પ્રા. લિ.
2. બીજાપુર-હંગુન્ડ ટોલવે પ્રા. લિ.
3. ધુલે પાલેસ્નર ટોલવે લિ.
4. હૈદરાબાદ-યાદગીરી ટોલવે પ્રા. લિ.
5. નાગપુર-સિઓની એક્સપ્રેસ વે લિ.
6. શ્રીનાથજી-ઉદયપુર ટોલવે પ્રા. લિ.
7. ઔરંગાબાદ-જલ્ના ટોલ વે લિ.
8. મૈસુર-બેલેરી હાઈવે પ્રા. લિ.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.