22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
એચએફસીએલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500183 lÉÉùÒLÉ: 18/09/2023 9:47:24 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એચએફસીએલને રૂ.1015 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
એચએફસીએલ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને મધ્ય પ્રદેશ સરકારના ઉપક્રમ ``મધ્ય પ્રદેશ જલ નિગમ'' પાસેથી રૂ.1015 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે. આ ઓર્ડરમાં મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર જિલ્લામાં મલ્ટી-વિલેજ પીવાના પાણીની સપ્લાય નેટવર્કના અમલીકરણ માટે ક્રિટિકલ અને મહત્વપૂર્ણ માર્ગો પર ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ નાખવા માટે ઈપીસી સર્વિસીસ પ્રદાન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારોમાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર કેબલ ઈન્સ્ટોલેશનથી નેટવર્કના સંચાલન અને જાળવણીમાં પણ વધારો થશે. આ ઓર્ડરથી કંપનીની આવક અને નફામાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. ઉપરોક્ત ઓર્ડરને કોન્સોર્ટિયમ ભાગીદાર તરીકે ખિલારી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિ.ના સહયોગથી કંપની દ્વારા કાર્યરત કરવામાં આવસે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.