22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532714 lÉÉùÒLÉ: 22/04/2021 9:26:40 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É કેઈસી ઈન્ટરનેશનલને રૂ.1,245 કરોડના ઓર્ડર મળ્યા

+¾à´ÉɱÉ
કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીને કુલ રૂ.1,245 કરોડના ઓર્ડર પ્રાપ્ત થયા છે, જેમાં ટ્રાન્સમીસન એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન (ટીએન્ડડી) બિઝનેસને ભારત, એસએએઆરસી, મધ્ય પૂર્વ, આફ્રિકા અને અમેરિકામાં ટીએન્ડડી પ્રોજેક્ટ માટે રૂ.629 કરોડના ઓર્ડર, રેલવે બિઝનેસને ભારતમાં ટેક્નોલોજીકલી એનેબલ /કન્વેન્શનલ સેગમેન્ટમાં થર્ડ રેલ અને તેનાથી સંકળાયેલ કાર્યો માટે અને ઓવરહેડ ઈલેક્ટ્રિફિકેશન (ઓએચઈ) અને તેનાથી સંકલાયેલ કાર્યો માટે રૂ.446 કરોડના ઓર્ડર્સ, સિલિવ બિઝનસને ભારતમાં સંરક્ષણ અને ઈન્ડસ્ટ્રીયલ સેગમેન્ટમાં રૂ.107 કરોડના ઓર્ડર અને કેબલ બિઝનેસને ભારત અને વિદેશમાં વિવિધ પ્રકારના કેબલ્સ માટે રૂ.63 કરોડના ઓર્ડરનો સમાવેશ થાય છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.