22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500800 lÉÉùÒLÉ: 24/11/2022 12:49:06 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ટાટા કન્ઝ્યુમર - સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા

+¾à´ÉɱÉ
24 નવેમ્બર, 2022ના રોજ ઈકોનોમિકટાઈમ્સ.ઈન્ડિયાટાઈમ્સ વેબસાઈટ પર ``ટાટા કન્ઝ્યુમર ટુ એક્વાયર બિસલેરી ફોર એબાઉટ રૂ.7,000 કરોડ''ના શીર્ષક હેઠળ પ્રકાશિત થયેલા સમાચાર અંગે સ્પષ્ટતા આપતાં ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપની તેના બિઝનેસના વિકાસ અને વિસ્તરણ માટે વિવિધ વ્યૂહાત્મક તકોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. તે મુજબ કંપનીના મેનેજમેન્ટે બિસલેરી ઈન્ટરનેશનલ પ્રા. લિ. સહિત વિવિધ પક્ષો સાથે ચર્ચા કરી છે. કંપની યોગ્ય સમયે જરૂરી જાહેરાત કરશે. કંપની પાસે અત્યારે કોઈ નવી ઘટના/ માહિતી નથી તેને કારણે આ સમયે કોઈ જાહેરાતની આવશ્યકતા નથી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.