22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 532296 lÉÉùÒLÉ: 15/09/2021 10:43:27 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ - અખબારી યાદી

+¾à´ÉɱÉ
ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિ.એ અખબારી યાદી દ્વારા જણાવ્યું છે કે કંપનીએ ભારતમાં ફેવિપિરાવીર (ફેબિફ્લુ) પર પોસ્ટ માર્કેટિંગ સર્વેલન્સ (પીએમએસ) અભ્યાસને સફળપણે પૂર્ણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. હળવાથી મધ્યમ કોવિડ-19 દર્દીઓમાં ફેવિપિરાવીરની સલામતી અને અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જુલાઈ, 2020માં પીએમએસ અભ્યાસ શરૂ થયો હતો. સંભવિત, ઓપન લેબલ, મલ્ટીસેન્ટર, સિંગ આર્મ સ્ટડીમાં કુલ 1083 દર્દીઓ નોંધાયા હતા. ફેવિપિરાવીરનો ઉપયોગ સાથે નબળાઈ, ગેસ્ટ્રાઈટિસ, ઝાડા, ઉલટી અથવા અન્ય કોઈ ચિંતાજનક સંકેતો જોવા મળ્યા નહોતા. તાવના નિરાકરણનો સમય 4 દિવસનો હતો, જ્યારે ક્લિનિકલ ઉપચાર માટેનો સમય 7 દિવસનો હતો.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.