22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 26/05/2023 5:21:08 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીજી સાપ્તાહિક એક્સપાયરીએ સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.17,345 કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.26 મે, 2023
તાજેતરમાં રિલોન્ચ કરવામાં આવેલા એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સ ડેરિવેટિવ્ઝ કોન્ટ્રેક્ટ્સની આજે દ્વિતીય સાપ્તાહિક એક્સપાયરી હતી. આ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં રૂ.17,345 કરોડનું (રૂ.17,316 કરોડનું ઓપ્શન્સમાં અને રૂ.29 કરોડ ફ્યુચર્સમાં) નોંધાયું હતું.

બીએસઈના આ કોન્ટ્રેક્ટ્સનું વિલક્ષણ પાસું એ છે કે તે શુક્રવારની એક્સપાયરી ધરાવે છે. આ બંને કોન્ટ્રેક્ટ્સના ટર્નઓવર અને ઓપન ઈન્ટરેસ્ટમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.

આજે 98,242 સોદા દ્વારા કુલ 1,78,341 કોન્ટ્રેક્ટ્સનું ટ્રેડિંગ થયું હતું. એક્સપાયરી પૂર્વે કુલ રૂ.1,280 કરોડ મૂલ્યના 20,700 કોન્ટ્રેક્ટ્સના ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ રહ્યા હતા.

``આ કોન્ટ્રેક્ટ્સમાં વધી રહેલો રસ એ દર્શાવે છે કે નવા કોન્ટ્રેક્ટ્સ બજારના સહભાગીઓ માટે ઉપયોગી છે,’’ એમ બીએસઈના એમડી અને સીઈઓ સુંદરરમણ રામમૂર્તિએ કહ્યું હતું.

બીએસઈ (અગાઉનું બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ)એ બજારના સહભાગીઓ અને હિતધારકોના પ્રાપ્ત કરેલા પ્રતિભાવના આધારે શુક્રવારની સમાપ્તિ ધરાવતા નાની લોટ સાઈઝ ધરાવતા સેન્સેક્સ અને બેન્કેક્સ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રેક્ટ્સ લોન્ચ કર્યા હતા.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.