22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+àG»ÉSÉáW{ÉÒ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
»ÉùG«ÉÖ±Éù / {ÉÉàÊ÷»É
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
10 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર20/01/2020 6:20:38 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ20/01/2020 6:17:27 PM
ડીએનએસ શેર્સ એન્ડ સ્ટોક બ્રોકર્સ બજારના ઈક્વિટી સેગમેન્ટમાં 21 જાન્યુઆરીથી કામકાજ નહિ કરે 20/01/2020 6:16:29 PM
ટ્રાન્સગ્લોબ ફૂડ્સને 1 ફેબ્રુઆરીથી એક્સ ગ્રુપમાં ખસેડવામાં આવશે20/01/2020 6:14:40 PM
ત્રણ કંપનીઓ જીએસએમના સંબંધિત સ્ટેજોમાં ખસેડાઈ17/01/2020 5:16:55 PM
7 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર17/01/2020 5:15:43 PM
સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લીઝિંગને જીએસએમના પહેલા સ્ટેજમાં ખસેડાઈ16/01/2020 6:57:27 PM
3 કંપનીઓને ઝેડ ગ્રુપમાંથી બહાર કરાઈ16/01/2020 6:55:32 PM
5 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર16/01/2020 6:50:54 PM
ગર્વ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામમાં ફેરફાર16/01/2020 6:49:05 PM
ઈન્ટરનેશનલ પેપર એપીપીએમના નામમાં ફેરફાર16/01/2020 6:47:57 PM
મોર્યો ઈન્ડસ્ટ્રીઝના નામમાં ફેરફાર16/01/2020 6:46:56 PM
6 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર15/01/2020 6:31:22 PM
બે કંપનીઓ જીએસએમના બીજા સ્ટેજમાં ખસેડાઈ15/01/2020 6:29:16 PM
એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર15/01/2020 6:26:55 PM
+LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
13 કંપનીઓ 20 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.4,750 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે17/01/2020 06:47:21 PM
બીએસઈમાં કમર્શિયલ પેપરનો નવો વિક્રમ, લિસ્ટિંગ રૂ.2 લાખ કરોડને પાર 16/01/2020 07:06:09 PM
એક્ઝિમ બેન્કે તેના એક અબજ યુએસ ડોલરના બોન્ડ ઈશ્યુને ઈન્ડિયા આઈએનએક્સ પર લિસ્ટ કર્યો 16/01/2020 04:01:16 PM
7 કંપનીઓ 16 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.8,812 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે15/01/2020 06:13:13 PM
7 કંપનીઓ 15 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.876.25 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે14/01/2020 06:42:16 PM
13 કંપનીઓએ તેમનાં રૂ.15,210 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કર્યાં13/01/2020 07:06:00 PM
બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર 315મી કંપની ગિયાન લાઈફ કેર લિસ્ટ થઈ 13/01/2020 03:49:41 PM
બીએસઈએ સેબી અને મહારાષ્ટ્ર સાયબરના સહયોગથી સાયબર સિક્યુરિટી કોન્ફરેન્સનું આયોજન કર્યું10/01/2020 07:52:08 PM
10 કંપનીઓ 13 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.5,745 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે10/01/2020 06:28:01 PM
9 કંપનીઓ 10 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.15,149 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે09/01/2020 06:38:40 PM
ચાર કંપનીઓ 9 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.9,400 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે08/01/2020 05:56:42 PM
15 કંપનીઓ 8 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.7,845 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે07/01/2020 05:43:39 PM
નવ કંપનીઓ 7 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.6,100 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે06/01/2020 07:25:54 PM
બીએસઈના સ્ટાર્ટઅપ મંચ પર ત્રીજી કંપની લિસ્ટેડ થઈ06/01/2020 03:53:32 PM
દસ કંપનીઓ 6 જાન્યુઆરીથી તેમનાં રૂ.7,185 કરોડનાં કમર્શિયલ પેપર બીએસઈ પર લિસ્ટ કરશે03/01/2020 07:28:54 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.