Ê¡É«É ùÉàHÉiÉHÉù
ùÊW»÷Äà¶É{É{ÉÉ ±ÉɧÉÉà
§ÉÚ±ÉÉ> NÉ«Éà±ÉÉà ~ÉɻɴÉeÇ ?
ùÊW»÷Äà¶É{É £Éà©ÉÇ
±ÉÉàNÉ>{É

~ÉɻɴÉeÇ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉ UÉà ?

~ÉɻɴÉeÇ §ÉÚ±ÉÒ NÉ«ÉÉ UÉà ? ùÊW»÷Äà¶É{É »É©É«Éà +©É{Éà +~ÉÉ«Éà±ÉÉà lÉ©ÉÉùÉà >-©Éà>±É +É>eÒ / «ÉÖ]ù {Éà©É ±ÉLÉÉà.
lÉ©ÉÉùÉà ~ÉɻɴÉeÇ ~ÉÖ{É: ¡ÉÉ~lÉ HùÒ lÉ©É{Éà ©Éà>±É HùÒ qà´ÉɶÉà.

>-©Éà>±É / «ÉÖ]ù {Éà©É ±ÉLÉÉà :    forget Password Help


»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.