22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
16/08/2019 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 2011031
2272300457
¥ÉÒ44553222999
+{«É709031191
HÖ±É742852531647
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É37350.3338.80 0.10 37311.53 37383.00 37444.45 36974.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É13490.9013.85 0.10 13477.05 13471.15 13505.91 13336.78
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É12584.5914.42 0.11 12570.17 12576.58 12594.08 12479.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011139.2914.81 0.13 11124.48 11136.92 11159.58 11016.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004607.637.72 0.17 4599.91 4604.83 4614.50 4556.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014235.1823.39 0.16 14211.79 14226.26 14253.24 14078.85
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5029596.31118.24 0.40 29478.07 29471.40 29632.91 29201.62
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2604.7215.17 0.59 2589.55 2593.55 2608.00 2564.23
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1802.012.85 0.16 1799.16 1801.08 1805.20 1781.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4904.6245.62 0.94 4859.00 4868.06 4915.87 4844.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1572.083.59 0.23 1568.49 1568.49 1575.73 1558.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304306.819.99 0.23 4296.82 4411.90 4419.16 4303.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001618.474.23 0.26 1614.24 1656.16 1659.53 1617.08
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1077.413.19 0.30 1074.22 1102.07 1104.38 1076.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1786.8726.45 1.50 1760.42 1764.40 1791.49 1748.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà15745.23176.79 1.14 15568.44 15525.11 15770.41 15262.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1906.0720.31 1.08 1885.76 1883.93 1911.00 1867.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù857.278.94 1.05 848.33 847.04 858.50 839.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù439.593.94 0.90 435.65 435.71 440.16 431.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù11378.64100.37 0.89 11278.27 11262.00 11396.00 11167.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3203.0026.99 0.85 3176.01 3175.38 3206.44 3151.05
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1269.579.75 0.77 1259.82 1260.70 1271.89 1251.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É31890.19238.09 0.75 31652.10 31579.38 31935.73 31314.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 6544.1940.75 0.63 6503.44 6488.72 6553.56 6438.83
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3297.4319.81 0.60 3277.62 3275.71 3300.95 3243.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É947.614.72 0.50 942.89 949.51 956.08 928.22
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É175.900.84 0.48 175.06 175.18 176.45 173.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6123.8726.61 0.44 6097.26 6100.31 6136.36 6040.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2045.168.36 0.41 2036.80 2049.79 2056.26 2024.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10980.8743.84 0.40 10937.03 10939.82 10999.24 10848.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2209.837.34 0.33 2202.49 2202.17 2211.56 2181.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É4271.2312.91 0.30 4258.32 4257.84 4275.17 4220.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É780.582.36 0.30 778.22 779.12 781.10 771.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É235.160.69 0.29 234.47 233.56 236.18 230.98
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É3251.818.93 0.28 3242.88 3243.37 3254.60 3215.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2527.975.52 0.22 2522.45 2514.55 2530.62 2485.64
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É1889.284.01 0.21 1885.27 1886.65 1891.01 1870.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 406.070.68 0.17 405.39 404.98 406.71 401.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4248.327.27 0.17 4241.05 4246.52 4255.98 4201.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4044.546.36 0.16 4038.18 4042.29 4049.62 4000.83
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É13169.9221.03 0.16 13148.89 13180.76 13244.35 13077.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É4341.677.01 0.16 4334.66 4339.15 4348.10 4293.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É4035.865.64 0.14 4030.22 4035.10 4043.12 3991.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5011539.4510.59 0.09 11528.86 11544.14 11564.26 11416.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 50723.200.06 0.01 723.14 723.86 724.32 715.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 50172.54-0.05 -0.03 172.59 172.86 172.91 170.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 50729.50-0.45 -0.06 729.95 730.25 730.58 723.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É2735.27-1.74 -0.06 2737.01 2738.94 2740.08 2709.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ16929.55-12.16 -0.07 16941.71 16985.17 16985.17 16770.91
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É5774.53-3.85 -0.07 5778.38 5771.60 5786.31 5715.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù12476.15-36.42 -0.29 12512.57 12529.47 12547.29 12396.13
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É8934.84-46.23 -0.51 8981.07 8916.51 8975.99 8766.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7591.47-45.03 -0.59 7636.50 7683.82 7683.82 7533.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4475.59-26.35 -0.59 4501.94 4506.85 4513.63 4461.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É22593.13-136.25 -0.60 22729.38 22676.38 22728.11 22456.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15482.61-121.64 -0.78 15604.25 15699.72 15704.63 15385.76