22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
01/04/2020 12:30:47 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 327030
1563043463
¥ÉÒ47135132854
+{«É464717110
HÖ±É673702521427
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É28478.15-990.34 -3.36 29468.49 29505.33 29505.98 28328.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É10378.82-191.11 -1.81 10569.93 10649.61 10649.61 10351.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É9543.93-64.99 -0.68 9608.92 9642.76 9653.79 9529.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -1008404.88-264.10 -3.05 8668.98 8692.07 8692.08 8369.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2003505.92-103.91 -2.88 3609.83 3618.16 3618.17 3492.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50010796.88-301.35 -2.72 11098.23 11126.44 11126.46 10758.30
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5022215.86-477.49 -2.10 22693.35 22901.95 22901.95 22143.16
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É1973.05-61.60 -3.03 2034.65 2040.14 2040.14 1965.25
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1343.98-43.56 -3.14 1387.54 1391.14 1391.14 1338.00
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4469.9620.48 0.46 4449.48 4505.45 4511.96 4449.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1362.48-1.97 -0.14 1364.45 1356.42 1372.76 1356.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 303361.19158.65 4.95 3202.54 3482.19 3482.26 3343.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001249.9662.85 5.29 1187.11 1292.59 1292.59 1244.65
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 839.0743.53 5.47 795.54 865.93 865.93 835.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1329.63-5.99 -0.45 1335.62 1341.64 1344.32 1326.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1342.32-11.33 -0.84 1353.65 1332.50 1363.77 1332.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù12042.86-105.71 -0.87 12148.57 12271.45 12271.45 11964.93
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù2481.72-32.08 -1.28 2513.80 2526.24 2526.24 2477.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É19106.47-256.49 -1.32 19362.96 19378.97 19378.97 19007.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É528.52-7.78 -1.45 536.30 537.89 538.48 524.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà10589.26-156.89 -1.46 10746.15 10773.34 10903.73 10481.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà3374.20-54.61 -1.59 3428.81 3446.35 3446.35 3368.26
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1294.78-21.43 -1.63 1316.21 1331.09 1331.99 1290.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É2524.13-42.17 -1.64 2566.30 2573.62 2573.62 2513.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É1781.23-30.58 -1.69 1811.81 1816.99 1818.36 1778.39
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É590.32-10.97 -1.82 601.29 604.48 604.48 588.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1349.91-28.04 -2.03 1377.95 1384.67 1385.15 1347.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É1828.83-38.34 -2.05 1867.17 1873.04 1873.04 1822.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É4388.31-92.33 -2.06 4480.64 4535.34 4535.34 4369.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É297.40-6.26 -2.06 303.66 304.56 304.56 295.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ10737.55-241.90 -2.20 10979.45 11024.49 11024.49 10684.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ673.33-15.36 -2.23 688.69 691.37 691.37 670.80
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É113.01-2.74 -2.37 115.75 115.99 115.99 112.60
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É864.27-21.47 -2.42 885.74 885.37 885.37 861.43
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É5570.29-142.99 -2.50 5713.28 5720.77 5720.77 5555.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É616.16-16.72 -2.64 632.88 633.51 633.51 612.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É3060.01-83.90 -2.67 3143.91 3152.05 3152.05 3049.13
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É1800.35-51.90 -2.80 1852.25 1852.43 1853.02 1798.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3306.99-96.41 -2.83 3403.40 3411.70 3411.71 3294.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 4333.97-126.10 -2.83 4460.07 4453.61 4453.61 4316.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É4177.08-122.78 -2.86 4299.86 4300.67 4306.34 4135.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ9959.25-295.64 -2.88 10254.89 10306.82 10373.45 9938.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É943.32-28.29 -2.91 971.61 975.84 975.84 940.98
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É2058.34-62.73 -2.96 2121.07 2119.03 2119.03 2051.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3056.94-95.43 -3.03 3152.37 3158.73 3158.74 3043.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É150.69-4.74 -3.05 155.43 155.50 155.50 150.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É3205.63-101.50 -3.07 3307.13 3313.04 3313.05 3191.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 326.02-10.59 -3.15 336.61 337.51 337.51 324.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 130.85-4.28 -3.17 135.13 135.55 135.55 130.02
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 508713.69-287.30 -3.19 9000.99 9015.88 9015.90 8670.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É9697.48-323.37 -3.23 10020.85 10107.45 10107.45 9622.64
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY12426.73-415.99 -3.24 12842.72 12855.12 12855.12 12377.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH6193.53-209.87 -3.28 6403.40 6412.36 6412.36 6180.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7140.51-286.18 -3.85 7426.69 7509.00 7509.04 7037.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ3501.18-148.95 -4.08 3650.13 3659.56 3674.53 3460.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É21046.47-1003.55 -4.55 22050.02 22076.13 22076.13 20797.24