22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
15/10/2019 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 256031
2512242477
¥ÉÒ36755231950
+{«É8314025248
HÖ±É701916581675
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É38506.09291.62 0.76 38214.47 38316.49 38635.19 38238.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É13940.1599.14 0.72 13841.01 13864.97 13971.09 13851.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É12773.61-13.98 -0.11 12787.59 12794.74 12817.42 12729.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011498.8189.66 0.79 11409.15 11435.08 11533.76 11416.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004761.8735.86 0.76 4726.01 4736.25 4775.55 4729.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014681.49101.38 0.70 14580.11 14609.73 14723.19 14591.48
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5030194.28222.35 0.74 29971.93 30042.41 30261.67 29953.11
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2689.4624.87 0.93 2664.59 2667.82 2695.40 2660.93
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1856.5714.39 0.78 1842.18 1846.37 1862.33 1843.13
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà5583.27-31.66 -0.56 5614.93 5616.64 5642.60 5572.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1715.2013.01 0.76 1702.19 1702.50 1718.78 1691.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304425.3316.70 0.38 4408.63 4522.07 4559.69 4423.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001665.156.66 0.40 1658.49 1700.50 1715.18 1664.50
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1109.774.14 0.37 1105.63 1133.52 1142.93 1109.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà17243.72397.82 2.36 16845.90 16861.85 17277.86 16827.11
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É8930.98136.93 1.56 8794.05 8767.75 9042.35 8679.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11603.70169.44 1.48 11434.26 11471.11 11650.30 11452.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É32270.30415.83 1.31 31854.47 31952.91 32457.13 31863.28
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1340.1117.20 1.30 1322.91 1327.45 1341.67 1326.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 6593.8980.75 1.24 6513.14 6537.14 6601.83 6528.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3574.1043.70 1.24 3530.40 3531.79 3581.31 3531.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3271.7639.20 1.21 3232.56 3247.70 3279.50 3241.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1938.8922.85 1.19 1916.04 1919.52 1941.99 1917.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù239.712.71 1.14 237.00 237.73 240.82 236.54
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É177.581.97 1.12 175.61 176.24 177.77 175.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 450.104.95 1.11 445.15 447.53 451.69 446.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11703.75124.55 1.08 11579.20 11695.51 11762.46 11618.19
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1786.7517.13 0.97 1769.62 1772.71 1790.08 1770.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]432.184.11 0.96 428.07 428.66 433.38 427.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É25963.43244.32 0.95 25719.11 25728.29 26028.85 25728.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6171.5257.16 0.93 6114.36 6129.89 6197.35 6123.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É817.936.96 0.86 810.97 811.85 820.22 810.78
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É4179.7633.35 0.80 4146.41 4156.09 4191.92 4149.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14894.26118.53 0.80 14775.73 14865.51 14927.88 14830.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5011933.8793.85 0.79 11840.02 11866.79 11972.72 11846.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6023.9547.27 0.79 5976.68 5990.31 6034.45 5965.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4388.1934.44 0.79 4353.75 4363.54 4401.46 4356.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É819.066.29 0.77 812.77 815.48 820.60 814.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4486.8633.17 0.74 4453.69 4463.26 4499.71 4457.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ18143.56132.06 0.73 18011.50 18050.73 18220.44 18029.33
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù12344.7886.70 0.71 12258.08 12274.90 12365.91 12254.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4169.4128.20 0.68 4141.21 4149.49 4181.07 4144.43
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1951.2313.27 0.68 1937.96 1940.24 1962.39 1929.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò177.331.17 0.66 176.16 176.33 177.85 176.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4849.8031.37 0.65 4818.43 4840.50 4867.00 4805.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É2919.6118.59 0.64 2901.02 2907.28 2924.99 2900.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2543.0716.28 0.64 2526.79 2525.69 2558.40 2513.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É759.124.30 0.57 754.82 755.75 762.36 754.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É781.243.32 0.43 777.92 778.85 783.51 778.19
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É4354.4515.54 0.36 4338.91 4342.96 4366.99 4336.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3292.096.62 0.20 3285.47 3287.62 3301.18 3283.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2302.664.32 0.19 2298.34 2300.59 2312.70 2296.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É1882.78-2.95 -0.16 1885.73 1885.77 1891.22 1874.20
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15224.41-101.89 -0.66 15326.30 15252.07 15295.23 15192.45
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7480.99-60.54 -0.80 7541.53 7504.29 7519.72 7471.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É990.76-21.82 -2.15 1012.58 1010.04 1010.05 988.22