22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
17/06/2019 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 228131
703874461
¥ÉÒ21175821990
+{«É6615924249
HÖ±É3471304491700
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É38960.79-491.28 -1.25 39452.07 39514.36 39540.42 38911.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É14531.27-189.72 -1.29 14720.99 14725.25 14727.01 14507.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É14172.68-193.25 -1.35 14365.93 14374.55 14386.23 14161.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011764.98-155.90 -1.31 11920.88 11935.66 11942.09 11751.45
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004864.11-63.27 -1.28 4927.38 4933.39 4935.72 4858.61
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50015106.50-198.07 -1.29 15304.57 15322.59 15329.98 15091.00
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031769.35-509.96 -1.58 32279.31 32277.71 32287.58 31720.95
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2759.04-42.32 -1.51 2801.36 2803.93 2804.83 2755.91
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1908.74-26.12 -1.35 1934.86 1937.37 1938.43 1906.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4749.54-33.80 -0.71 4783.34 4799.81 4806.92 4748.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1764.973.91 0.22 1761.06 1761.06 1766.83 1750.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304578.82-67.92 -1.46 4646.74 4663.45 4666.52 4573.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001742.22-26.96 -1.52 1769.18 1774.95 1775.90 1740.22
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1159.23-17.66 -1.50 1176.89 1180.70 1181.26 1157.93
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15868.07-39.60 -0.25 15907.67 15935.38 15962.79 15828.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7769.78-38.13 -0.49 7807.91 7822.21 7833.42 7755.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1852.73-11.63 -0.62 1864.36 1869.86 1869.86 1848.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1975.29-14.73 -0.74 1990.02 1998.49 1998.49 1972.61
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù807.91-6.10 -0.75 814.01 815.60 815.69 807.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11417.35-98.86 -0.86 11516.21 11537.81 11551.13 11396.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ748.56-6.83 -0.90 755.39 756.35 756.78 747.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ740.07-6.69 -0.90 746.76 747.55 748.01 739.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ12106.26-127.56 -1.04 12233.82 12252.28 12262.08 12097.25
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2450.00-27.08 -1.09 2477.08 2479.23 2480.56 2445.13
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É4603.91-53.09 -1.14 4657.00 4663.80 4663.80 4597.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6506.12-75.46 -1.15 6581.58 6587.25 6592.06 6501.25
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù12745.06-154.02 -1.19 12899.08 12921.91 12951.29 12719.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É33935.02-417.23 -1.21 34352.25 34393.51 34429.10 33909.11
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3533.50-43.86 -1.23 3577.36 3583.37 3585.26 3529.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3572.12-44.94 -1.24 3617.06 3621.53 3622.47 3567.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6374.07-80.74 -1.25 6454.81 6455.54 6455.54 6364.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5012157.00-155.88 -1.27 12312.88 12330.59 12337.96 12142.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 504585.77-59.64 -1.28 4645.41 4651.00 4653.13 4580.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2066.01-26.98 -1.29 2092.99 2089.84 2094.53 2057.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4472.85-59.01 -1.30 4531.86 4538.04 4540.34 4467.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4303.86-56.96 -1.31 4360.82 4365.85 4368.01 4299.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4249.29-56.24 -1.31 4305.53 4310.54 4312.84 4244.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É181.28-2.52 -1.37 183.80 184.01 184.15 181.08
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É206.40-3.02 -1.44 209.42 209.57 209.64 206.01
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É2162.56-31.73 -1.45 2194.29 2196.02 2197.97 2159.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ19240.61-305.32 -1.56 19545.93 19542.98 19612.55 19212.47
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ917.00-14.64 -1.57 931.64 931.47 931.91 915.40
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1444.03-23.33 -1.59 1467.36 1469.92 1470.28 1440.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3635.90-59.12 -1.60 3695.02 3700.56 3701.39 3628.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà17824.14-289.76 -1.60 18113.90 18133.16 18139.37 17788.98
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É24854.09-410.49 -1.62 25264.58 25343.40 25386.91 24808.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 7505.68-124.38 -1.63 7630.06 7641.10 7641.10 7490.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3146.50-58.32 -1.82 3204.82 3204.23 3208.11 3142.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 436.98-8.39 -1.88 445.37 445.58 446.04 436.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 479.29-9.62 -1.97 488.91 488.92 488.96 478.47
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É991.40-22.20 -2.19 1013.60 1013.19 1017.64 988.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2816.06-66.95 -2.32 2883.01 2881.04 2883.14 2813.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14694.86-352.26 -2.34 15047.12 15053.16 15084.49 14645.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4723.80-120.66 -2.49 4844.46 4855.18 4856.57 4708.37
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ273.64-7.08 -2.52 280.72 280.64 280.65 273.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É10622.48-333.96 -3.05 10956.44 10940.38 10946.52 10600.88