22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
13/12/2019 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 256031
3501204474
¥ÉÒ62732136984
+{«É1139717227
HÖ±É1090538571685
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É41009.71428.00 1.05 40581.71 40754.82 41055.80 40736.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É14830.40134.73 0.92 14695.67 14741.46 14836.11 14738.40
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É13332.66108.68 0.82 13223.98 13240.60 13340.32 13240.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10012141.86121.95 1.01 12019.91 12069.09 12154.06 12064.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2005039.0449.45 0.99 4989.59 5008.78 5043.26 5007.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50015521.95150.58 0.98 15371.37 15427.92 15533.77 15423.42
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031240.75290.70 0.94 30950.05 31053.01 31270.52 31039.82
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2781.7217.78 0.64 2763.94 2775.89 2785.87 2771.66
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1958.5219.73 1.02 1938.79 1947.09 1960.50 1946.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà5990.7695.50 1.62 5895.26 5931.78 5998.02 5919.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1761.1912.66 0.72 1748.53 1748.53 1763.04 1733.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304760.3738.63 0.82 4721.74 4809.84 4845.36 4755.39
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001775.9213.71 0.78 1762.21 1794.79 1807.42 1774.34
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1186.168.89 0.76 1177.27 1198.75 1207.00 1185.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É9788.75220.38 2.30 9568.37 9734.03 9857.84 9717.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 6878.34123.68 1.83 6754.66 6801.55 6884.63 6798.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3260.7756.09 1.75 3204.68 3226.68 3263.19 3225.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2203.5737.21 1.72 2166.36 2175.09 2209.88 2175.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15005.82248.11 1.68 14757.71 14817.02 15028.90 14754.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà18087.73288.80 1.62 17798.93 17874.22 18135.47 17874.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17006.40249.61 1.49 16756.79 16850.88 17032.74 16828.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ249.173.57 1.45 245.60 247.66 250.01 247.40
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É2892.0340.02 1.40 2852.01 2866.38 2897.39 2865.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2665.0334.10 1.30 2630.93 2650.82 2674.48 2650.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É446.825.66 1.28 441.16 443.24 447.52 442.93
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6403.1175.15 1.19 6327.96 6349.25 6407.41 6342.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7463.7686.30 1.17 7377.46 7407.32 7474.73 7370.35
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É174.551.90 1.10 172.65 173.22 174.78 173.16
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É188.802.06 1.10 186.74 187.53 189.01 187.44
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1303.1713.54 1.05 1289.63 1297.38 1305.61 1295.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5012640.06128.34 1.03 12511.72 12564.34 12653.00 12559.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4637.5746.65 1.02 4590.92 4609.51 4642.11 4607.75
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É36496.30361.96 1.00 36134.34 36255.77 36606.19 36250.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É4409.1543.75 1.00 4365.40 4383.27 4413.56 4381.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É4748.4646.48 0.99 4701.98 4719.82 4752.25 4718.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6917.0567.69 0.99 6849.36 6867.52 6936.67 6867.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4403.3942.89 0.98 4360.50 4376.36 4406.71 4375.11
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ5303.8350.78 0.97 5253.05 5280.09 5317.94 5268.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3644.4134.66 0.96 3609.75 3616.99 3647.38 3616.91
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 454.084.27 0.95 449.81 452.48 454.60 450.98
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 751.456.98 0.94 744.47 748.01 751.86 747.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 910.568.32 0.92 902.24 903.76 911.92 903.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 4707.0242.07 0.90 4664.95 4673.73 4710.21 4673.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 3516.3630.61 0.88 3485.75 3492.06 3517.59 3492.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 12738.78109.79 0.87 12628.99 12661.08 12778.23 12659.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 1956.1915.95 0.82 1940.24 1943.42 1957.61 1943.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1763.2813.32 0.76 1749.96 1757.89 1767.22 1755.11
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14878.67109.32 0.74 14769.35 14851.21 14902.02 14765.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1888.8713.31 0.71 1875.56 1883.52 1894.14 1882.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11513.4179.37 0.69 11434.04 11489.58 11534.46 11450.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ822.735.66 0.69 817.07 819.61 823.11 819.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ799.064.49 0.57 794.57 796.78 799.56 795.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2463.7113.20 0.54 2450.51 2450.99 2465.29 2450.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É25070.5128.13 0.11 25042.38 25133.06 25229.43 25012.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13376.127.77 0.06 13368.35 13374.88 13394.34 13275.87
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1069.75-17.35 -1.60 1087.10 1091.79 1095.47 1066.83