22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
18/04/2019 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 823031
1033571461
¥ÉÒ27869227997
+{«É9613323252
HÖ±É4771182511710
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É39140.28-135.36 -0.34 39275.64 39420.04 39487.45 39083.16
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É15382.57-138.43 -0.89 15521.00 15551.58 15568.43 15351.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É15021.20-150.51 -0.99 15171.71 15198.94 15209.05 14999.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011922.47-47.64 -0.40 11970.11 12012.51 12029.44 11907.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004949.10-22.82 -0.46 4971.92 4988.72 4995.32 4943.47
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50015421.87-79.52 -0.51 15501.39 15551.68 15570.55 15405.07
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5033697.72-194.09 -0.57 33891.81 33973.94 33996.20 33540.43
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2858.06-16.40 -0.57 2874.46 2884.05 2888.11 2852.97
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1946.30-7.26 -0.37 1953.56 1960.68 1963.63 1943.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4450.76-39.82 -0.89 4490.58 4514.63 4516.65 4446.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1737.0516.15 0.94 1720.90 1719.66 1740.91 1718.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304619.29-10.82 -0.23 4630.11 4655.41 4663.12 4612.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001772.97-5.11 -0.29 1778.08 1787.56 1789.98 1770.80
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1184.45-4.14 -0.35 1188.59 1194.74 1196.26 1183.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4947.3293.80 1.93 4853.52 4907.76 4959.32 4892.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É15008.46112.09 0.75 14896.37 14998.01 15044.44 14843.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 450.840.05 0.01 450.79 452.28 453.21 448.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É23616.28-9.75 -0.04 23626.03 23739.73 23767.64 23449.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É756.93-1.14 -0.15 758.07 760.44 760.66 754.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É481.98-0.82 -0.17 482.80 484.57 484.79 480.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É745.87-1.25 -0.17 747.12 749.88 750.34 744.64
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà20201.09-35.82 -0.18 20236.91 20291.75 20411.95 20173.20
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15559.94-30.83 -0.20 15590.77 15648.49 15655.15 15508.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY184.87-0.39 -0.21 185.26 186.07 186.32 184.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù14480.77-40.16 -0.28 14520.93 14553.90 14566.32 14402.65
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1451.70-4.59 -0.32 1456.29 1461.70 1462.59 1444.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5012231.99-45.42 -0.37 12277.41 12323.11 12342.20 12216.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4525.04-17.66 -0.39 4542.70 4559.21 4565.78 4519.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4305.03-17.24 -0.40 4322.27 4337.67 4343.72 4299.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7707.37-33.40 -0.43 7740.77 7771.34 7774.16 7679.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH4668.65-22.00 -0.47 4690.65 4706.25 4712.32 4663.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4401.87-23.21 -0.52 4425.08 4439.27 4444.51 4397.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6682.68-43.75 -0.65 6726.43 6737.50 6744.70 6651.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3763.95-25.49 -0.67 3789.44 3799.09 3806.25 3760.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 7511.80-52.40 -0.69 7564.20 7585.83 7586.28 7474.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 813.93-5.73 -0.70 819.66 821.72 823.61 813.16
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11881.72-89.74 -0.75 11971.46 11985.36 11997.13 11860.75
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ12290.76-99.94 -0.81 12390.70 12425.21 12453.89 12249.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3631.45-32.35 -0.88 3663.80 3674.03 3677.69 3627.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3209.61-28.54 -0.88 3238.15 3244.68 3249.96 3206.98
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É4833.57-43.88 -0.90 4877.45 4886.64 4890.49 4823.14
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É207.34-1.99 -0.95 209.33 210.06 210.32 207.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2552.22-24.40 -0.95 2576.62 2580.04 2582.94 2547.45
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6426.91-62.04 -0.96 6488.95 6504.21 6518.24 6412.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É34020.46-336.89 -0.98 34357.35 34442.76 34486.45 33897.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É3765.09-37.19 -0.98 3802.28 3809.69 3813.45 3758.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2936.43-30.02 -1.01 2966.45 2971.61 2975.04 2926.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É289.41-3.15 -1.08 292.56 293.58 293.73 288.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2297.20-26.31 -1.13 2323.51 2328.32 2331.85 2294.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1946.93-22.37 -1.14 1969.30 1975.00 1975.21 1943.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ18340.35-223.49 -1.20 18563.84 18569.84 18605.65 18323.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1026.74-12.73 -1.22 1039.47 1044.80 1045.23 1004.02
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11601.42-150.14 -1.28 11751.56 11774.62 11790.90 11503.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2033.35-27.54 -1.34 2060.89 2065.16 2066.39 2030.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù971.91-13.42 -1.36 985.33 987.38 989.13 970.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2097.55-49.99 -2.33 2147.54 2150.55 2153.86 2083.80