22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
21/01/2020 10:15:40 AM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1218030
2522047463
¥ÉÒ39331820731
+{«É495116116
HÖ±É694573431310
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É41424.41-104.50 -0.25 41528.91 41487.57 41532.59 41301.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É15642.5723.71 0.15 15618.86 15616.47 15660.27 15568.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É14687.4836.31 0.25 14651.17 14655.75 14692.27 14605.20
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10012318.51-15.37 -0.12 12333.88 12323.88 12342.72 12273.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2005131.47-5.38 -0.10 5136.85 5133.33 5140.19 5113.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50015909.37-11.92 -0.07 15921.29 15912.32 15934.19 15850.53
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5032183.34142.11 0.44 32041.23 32023.05 32224.33 31933.17
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2885.49-7.71 -0.27 2893.20 2888.11 2889.48 2876.39
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1985.20-3.21 -0.16 1988.41 1986.71 1988.98 1978.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà6342.33-6.93 -0.11 6349.26 6368.83 6370.95 6338.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1708.30-3.14 -0.18 1711.44 1709.92 1711.42 1708.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304889.0693.98 1.96 4795.08 4896.32 4901.63 4874.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001831.9537.51 2.09 1794.44 1832.68 1835.48 1825.25
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1228.1125.34 2.11 1202.77 1228.56 1230.20 1223.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1194.6213.12 1.11 1181.50 1187.59 1198.20 1185.33
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6718.9729.59 0.44 6689.38 6684.75 6727.54 6666.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2172.137.39 0.34 2164.74 2165.77 2173.24 2158.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1900.275.66 0.30 1894.61 1896.27 1901.54 1885.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]913.972.68 0.29 911.29 910.56 915.99 907.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2656.217.18 0.27 2649.03 2649.61 2658.03 2641.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 6858.8916.68 0.24 6842.21 6856.98 6877.21 6832.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 3801.078.26 0.22 3792.81 3793.91 3803.67 3782.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù14038.9130.80 0.22 14008.11 13997.37 14049.04 13941.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ5155.8510.45 0.20 5145.40 5145.97 5179.99 5127.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14582.9525.79 0.18 14557.16 14587.45 14614.12 14526.11
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1321.012.31 0.18 1318.70 1322.56 1323.25 1314.74
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É5029.678.21 0.16 5021.46 5022.50 5033.79 5007.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É10531.7311.63 0.11 10520.10 10491.15 10555.38 10447.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3049.843.03 0.10 3046.81 3047.59 3054.00 3036.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É251.780.25 0.10 251.53 252.06 252.37 250.83
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3258.332.53 0.08 3255.80 3258.86 3264.61 3248.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É455.070.06 0.01 455.01 455.19 455.79 453.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17296.890.06 0.00 17296.83 17282.70 17332.64 17225.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2010.250.06 0.00 2010.19 2012.81 2013.55 1999.34
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É183.78-0.05 -0.03 183.83 183.95 184.11 182.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7964.04-3.29 -0.04 7967.33 7978.31 7986.01 7952.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6891.17-3.56 -0.05 6894.73 6887.73 6913.98 6848.43
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4520.88-3.11 -0.07 4523.99 4521.57 4527.75 4504.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2896.66-2.20 -0.08 2898.86 2889.15 2901.19 2878.33
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É776.53-0.63 -0.08 777.16 778.32 778.36 775.19
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É12414.03-10.90 -0.09 12424.93 12415.41 12459.72 12343.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É35407.28-33.43 -0.09 35440.71 35387.06 35550.40 35188.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É4844.22-4.86 -0.10 4849.08 4846.04 4852.28 4826.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É4465.43-6.38 -0.14 4471.81 4468.41 4473.98 4449.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4694.39-7.00 -0.15 4701.39 4698.00 4703.68 4678.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5012794.24-26.97 -0.21 12821.21 12810.34 12822.00 12755.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 50191.81-0.43 -0.22 192.24 192.05 192.22 191.16
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 456.25-1.05 -0.23 457.30 456.93 456.96 455.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 827.74-2.25 -0.27 829.99 828.91 829.40 824.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY15928.96-48.43 -0.30 15977.39 15991.96 15995.43 15921.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É25708.16-77.39 -0.30 25785.55 25785.17 25785.17 25604.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3816.61-13.77 -0.36 3830.38 3825.16 3825.36 3809.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà18670.90-69.03 -0.37 18739.93 18695.01 18700.08 18592.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11884.31-49.07 -0.41 11933.38 11934.28 11934.28 11872.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ854.34-3.57 -0.42 857.91 857.86 857.86 852.87
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2472.59-23.65 -0.95 2496.24 2498.41 2498.41 2465.72