Hà±Éà{eù ´ÉºÉÇ X{"ÉÖ+ÉùÒoÉÒ Êe"Éà©¥Éù, 2022 qùÊ©É"ÉÉ{É ¥ÉÒ+à"É>{ÉÉ >ÎG´É÷Ò "ÉàNÉ©Éà{÷ ©ÉÉ÷à ùX+Éà{ÉÒ "ÉÉqÒ
  ùX+Éà lÉÉùÒLÉ Êq´É»É
1 ગણતંત્ર દિવસ 26 જાન્યુઆરી, 2022 બુધવાર
2 મહાશીવરાત્રી 1 માર્ચ, 2022 મંગળવાર
3 હોળી 18 માર્ચ, 2022 શુક્રવાર
4 મહાવીર જયંતી/ ડૉ. બાબા સાહેબ આંબેડકર જયંતી 14 એપ્રિલ, 2022 ગુરુવાર
5 ગુડ ફ્રાઈડે 15 એપ્રિલ, 2022 શુક્રવાર
6 રમઝાન ઈદ 3 મે, 2022 મંગળવાર
7 મોહરમ 9 ઓગસ્ટ, 2022 મંગળવાર
8 સ્વતંત્ર દિવસ 15 ઓગસ્ટ, 2022 સોમવાર
9 ગણેશ ચતુર્થી 31 ઓગસ્ટ, 2022 બુધવાર
10 દશેરા 5 ઓક્ટોબર, 2022 બુધવાર
11 દિવાળી લક્ષ્મી પૂજન 24 ઓક્ટોબર, 2022 સોમવાર
12 દિવાળી બલિપ્રતિપદા 26 ઓક્ટોબર, 2022 બુધવાર
13 ગુરુનાનક જયંતી 8 નવેમ્બર, 2022 મંગળવાર

-©ÉÖ¾ÚlÉÇ ÷ÄàËeNÉ 24 ઓક્ટોબર, 2022, NÉÖùÖ´ÉÉù (Êq´ÉÉ³Ò - ±ÉK©ÉÒ ~ÉÚW{É){ÉÉ Êq´É"Éà oÉÉà, Wà{ÉÉ "É©É"É{ÉÒ XiÉHÉùÒ ~ÉUÒoÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÉà.

- +àG"ÉSÉà{W AGlÉ HÉà> ~ÉiÉ ùX+Éà©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ ÉHà Uà, Wà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +NÉÉAoÉÒ +±ÉNÉ "ÉHÇÃ"ÉÖ±Éù ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÉà.